تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 5/3/75

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا-آقاي شريفي

نام و نام خانوادگي : نعيمه حبيبي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر جهانگير فکري ارشاد

توصيف زبانشناختي لهجه بوشهري

چكيده

پايان‌نامه‌اي‌ كه‌ فرا روي‌ شماست‌ توصيفي‌ است‌ زبانشناختي‌ از يك‌ لهجه‌.

اين‌ پايان‌نامه‌ شامل‌ 5 بخش‌ عمده‌ مي‌باشد. بخش‌ اول‌ خصوصيات‌ تاريخي‌ ، جغرافيائي‌ و فرهنگي‌ لهجه‌را در خود جاي‌ داده‌ و در حد امكان‌ توضيحات‌ لازم‌ در مورد اين‌ خصوصيات‌ ارائه‌ شده‌ است‌. در بخش‌دوم‌ سيستم‌ واجي‌ لهجه‌ بصورت‌ كلي‌ مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار گرفته‌ است‌. در اين‌ بخش‌ تعداد واكه‌ها ومشخصات‌ آنها، تعداد همخوانهاي‌ لهجه‌ و مشخصات‌ آنها بررسي‌ شده‌است‌ و در پايان‌ بخش‌ در موردساختمان‌ هجا و خوشاه‌هاي‌ همخواني‌ پايان‌ هجا توضيح‌ مختصري‌ ارائه‌ شده‌است‌. بخش‌ سوم‌ كه‌ بخش‌عمده‌ پايان‌ نامه‌ است‌ . شامل‌ دو فصل‌ صرف‌ و نحو مي‌باشد كه‌ در هر دو فصل‌ جملات‌ عاميانه‌ در قالب‌مقولات‌ دستور ساختاري‌ مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار گرفته‌ است‌. فولكور لهجه‌ را در بخش‌ چهارم‌گنجانده‌ايم‌ كه‌ شامل‌ داستان‌، شعر، لالايي‌، نفرينها و ضرب‌المثل‌ مي‌باشد. بخش‌ پاياني‌ شامل‌ دو قسمت‌واژه‌نامه‌ها خاص‌ و عام‌ است‌. در قسمت‌ اول‌ به‌ واژه‌هاي‌ تخصصي‌ لهجه‌ كه‌ بسياري‌ نيز معادل‌ فارسي‌ندارندپرداخته‌ايم‌ و در بخش‌ دوم‌ فهرستي‌ از واژه‌ها بصورت‌ كلي‌ همراه‌ با معادل‌ انگليسي‌ و فارسي‌ آنهاارائه‌ گرديده‌است‌.