تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نسيبه کريمي عقدا

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر نصرالله شاملي

تاريخ دفاع : 8/11/85

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر منصوره زرکوب

امام علي (ع) در شعر عباسي (تحليل و تطبيق)

چكيده

عصر عباسي عصر پيشرفت علم و فکر است و به همين جهت عصر طلايي بشمار مي رود و خلفاء و پادشاهان در اين عصر به شعر و شاعري توجه داشته اند و از آنجا که شاعر از عصر و محيطي که در آن زندگي مي کند جدا نيست پس شرايط عصر در تکوين شخصيت او نقش بسزايي خواهد داشت.

و هدف اصلي در اين رساله شناخت شاعراني است که در اين عصر در مورد امام علي (ع) شعر سروده اند و فضايل ايشان را در اشعار خود انعکاس داده اند و اينکه تا چه اندازه اين شاعران شخصيت والاي ايشان را شناخته اند و چگونه آن را به رشته تحرير درآورده اند. و از جمله نتايجي که اين رساله به آن دست يافته است مي توانيم اشاره کنيم به:

الف) اکثر شاعران به مسأله خلافت و امامت امام علي (ع) اشاره کرده اند ، چرا که اين يک مسأله اصلي بشمار مي رود ، و شاعران بسيار به آن توجه نموده اند. هيچ شاعر شيعه مذهبي را نمي يابيم که در مورد اين مسأله شعر نسروده باشد.

ب) شاعراني که به فضائل امام علي (ع) و صفات خاص ايشان اشاره مي کنند آن را به روايات تاريخي و انفاقي که در آن مورد افتاده است متصل مي کنند که هر کدام از اين روايات و حوادث تاريخي در اين رساله توضيح داده شده است.

ج) اکثر اشعار الهام گرفته از قرآن کريم و حديث شريف است ، و بجز برخي موارد که صور بلاغي ديده مي شود اکثر اشعار خالي از زيباييهاي بلاغي مي باشد.