تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عاطفه نساجي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

تاريخ دفاع : 8/11/85

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر نصرالله شاملي

القيم الأخلاقية في شعر الصعاليک

چكيده

درود بر پيامبر سرور و سالار ما و بر پيروان و ياران ايشان باد. شکي نيست که ادبيات جاهلي جايگاه خاصي در ادبيات عرب به خود اختصاص داده و براي درک اين ادبيات و تغيير و تحولاتي که بر آن رخ داده ناگزير هستيم که به بررسي ادبيات جاهلي و شرايط اجتماعي خاصي که بر آن جامعه و در آن زمان حاکم بوده بپردازيم.

اما" صعاليک" گروهي خاص از جامعه جاهلي بوده اند و اشعارشان اهميت خاصي دارد، چرا که شعرشان بيانگر ارزشهاي اخلاقي و انساني پسنديده اي مي باشد که براي ما در جامعه اي همانند اين جامعه ، بعيد مي باشد ( چه بسا اين امر در درک و تفسير آيات قرآني و اصول اساسي زبان عربي ياريگر باشد) .پديده تصعلک در عصر جاهلي ريشه هاي متعددي دارد همانند آداب و رسوم ناپسندجاهلي ، وضعيت سو اقتصادي، و غيره که باعث شده صعاليک از اصل بنيان قبيله و ارزشهاي جاهلي در راه رسيدن به اهداف خاصشان تمرد کنند، و اين هدف والايي است چرا که يک نوع مروت و همکاري متقابل مي باشد.اما پديده تصعلک براي ما چندان واضح و اشکار نمي فلسفه زندگي از ديد آنها چه بوده؟ارزشهاي اخلاقي حاکم بر زندگي شان و اشعارشان چه بوده؟ وويژگيهاي معنوي شعرشان چه بوده؟ و اين کار جز با بررسي اشعارشان و توضيح و تبيين آنجه از شعرشان بر مي آيد ممکن نمي باشد و اين همان هدف اصلي است که حقير در اين پايان نامه به آن پرداخته است. و در پايان از خواننده گرامي ؛ در مورد نواقصي که در اين پايان نامه مي باشد،پوزش مي طلبم و از خداوند باريتعالي مسئلت مي طلبم که مرادر خدمت رساني به زبان عربي ( زبان قرآن) ياري دهد.

واژه هاي کليدي:ادبيات عصر جاهلي، صعاليک و ارزشهاي اخلاقي.