تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : اعظم فتاحي اردکاني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمد خاقاني

تاريخ دفاع : 7/11/85

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر محمدکاظم حاج ابراهيمي

استعاره در شعر مهجر

چكيده

استعاره يكي از فنون بيان است و بر پايه تشبيهي كه يكي از دو طرف آن حذف شده استوار است. اين پايان نامه پيرامون استعاره در ادب مهجر به عنوان يكي از مكاتب ادبي معاصر كه جايگاه بلندي در بين مكاتب ادبي دارد ، بحث مي كند. نکته هاي مهمي كه در اين پايان نامه به كشف و بررسي آن پرداخته شده به قرار زير است:

الف) شعراي مهجر در خلق استعاره ها آزاد بوده و در اشعارشان استعارات جديدي ابتکار کرده اند.

ب) شعراي مهجر در برخي استعاره هايشان مقلّد صرف بوده و برخي اوقات با تغيير بدان پرداخته اند.

ج) از لحاظ موضوع ، استعاره از انسان بيش از نيمي استعاره ها را در بر مي گيرد. استعارات شعراء به اشياء روح انساني داده و با بعضي از لوازم انسان كه در ادب دوره هاي سابق ديده نمي شود به او اشاره كرده اند و نسبت استعاره از جماد سي درصد ، و استعاره از حيوان ده درصد و استعاره از نباتات پنج درصد است.