تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : داود فلاحي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد رضا سليمانزاده نجفي

تاريخ دفاع : 6/9/85

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد علي ميرلوحي

أسلوب التفات در قرآن کريم

چكيده

التفات يکي از فنون بلاغي است که تقريباً در پژوهشهاي جديد براي آن اهميتي قائل نشده اند، ولي پيشينيان بر اين فن بلاغي - علي رغم اينکه أحياناً دچار خلط وغموض شده- اهتمام ورزيده و آن را در تأليف هاي بلاغي و نقدي خود آورده اند. در اين پژوهش التفات از ديدگاه پيشينيان و معاصران بررسي، و به رابطه بين اين اسلوب و ارزش نقدي آن اشاره شده است.

اسلوب التفات اضافه بر آنکه يک فن بلاغي است، يکي از مباحث علوم قرآن نيز به شمار مي رود. لذا مي بينيم که اين اسلوب بلاغي در قرآن بسيار ذکر مي شود، زيرا با اعجاز بلاغي قرآن پيوند خورده است.

ره آوردهاي اين پژوهش عبارتند از :

1- آراء و نظرات علماي بلاغت و مفسران قرآن کريم در مورد آياتي که التفات در آنها به کار رفته ذکر شده است.

2- آگاهي از اين مهم که بيشتر آياتي که در آنها التفات به کار رفته، آيات مکي هستند.

3-بعد از بررسي اين اسلوب بلاغي، از برخي تعريف هاي خلط شده با التفات در نزد علماي بلاغت پرده برداشته شده است.

شايان ذکر است، ازآن جا که اسلوب التفات داراي هدفهاي گوناگوني مي باشد که بر اساس مناسبتها و مقتضيّات استنباط مي شوند، نمي توان آنها را در يک چارچوب خاص محصور نمود.

در پايان ، اين رساله فکري نو از التفات در قرآن کريم و بلاغت آن به دست مي دهد، و زمينه را براي پژوهشگران علوم قرآني باز مي نمايد.