تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رها زارعي فرد

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب

تاريخ دفاع : 9/7/85

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر محمد عموزاده

بررسي ناگفته هاي گفتمان فارسي (مبتني بر دونمايشنامه فارسي معاصر)

چكيده

يكي از مسائل مطرح  درمطالعات زبانشناختي است.دراين تحقيق "ناگفته هاي گفتمان"مبتني بر دونمايشنامه فارسي معاصر شناسايي وبررسي شد.اهداف اين تحقيق شامل تشخيص انواع ناگفته ها درنمايشنامه هاي مورد مطالعه، طبقه بندي ناگفته ها در حوزه مطالعه وتعيين ميزان روائي نظريه هاي گفتمان شناسي در مورد زبان فارسي است.بدين منظور دو نمايشنامه فارسي معاصر به نامهاي "گمشدگان" از بهرام بيضائي و"رؤيا" از علي نصيريان انتخاب شدوحدود هزار داده از مكالمات اين دو نمايشنامه استخراج گرديد.اين داده ها بر اساس نظريه هاي موجود درگفتمان شناسي ،كه با نظريات موجود دركاربردشناسي و تحليل گفتگو نيز ارتباط تنگاتنگي دارد، مورد بررسي قرار گرفت. اين نظريه ها شامل نظريه گرايس ونظريه معاني ضمني،نظريه ادب ونظريه كارگفت بود.انواع ناگفته هاي گفتمان كه شناسايي شدند، برطبق اين نظريات مورد تحليل وبررسي قرار گرفتند.ناگفته هاي گفتمان در اين دونمايشنامه حدود شصت وهفت نوع بود كه ناگفته هاي نظريه معاني ضمني شامل بيست وشش نوع، ناگفته هاي نظريه ادب شامل سي وهفت نوع وناگفته هاي نظريه كار-گفت شامل چهارنوع كلي مي شدند.البته در بيشتر موارد، داده ها با بيش از يكي از اين نظريه ها قابل بررسي بودندكه مواردي از آنها تحت عنوان،همپوشي ها در فصل آخر مورد بحث وبررسي قرار گرفت،بدين ترتيب ميزان روائي نظريه هاي موجود در گفتمان شناسي درمورد زبان فارسي البته در ژانر نمايشنامه كه به زبان روزمره بسيار نزديك است، تعيين گرديد و ملاحظه شد که مي توان از نظريه هاي مذکور براي تحليل داده هاي زبان فارسي استفاده کرد.