تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ريحانه حکيم الهي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدجواد شکريان

تاريخ دفاع : 30/3/86

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

بازگشت به طبيعت در موندو و داستان هاي ديگر اثر لوكلزيو

چكيده

ژان-ماري گوستاو لوکلزيو ، رمان نويس و نووليست قرن بيستم ، از بزرگترين نويسندگان فرانسه است که در دنياي متمدن و مدرن امروز با تضادي عظيم بر خورد مي کند ؛ تضادي که انسان اين قرن را مي آزارد : از يک سو زيبايي دنيايي طبيعي و از سوي ديگر تمدني که روز به روز انسان را بيشتر در تنگنا قرار مي دهد و طبيعت بکر را به خطر مي اندازد. اغلب آثار لوکلزيو بيانگر تاثيرات خشن و خشکي است که مدرنيته بر جوامع شهري گذاشته است. اين موارد به ويژه در موندو و داستانهاي ديگر کاملاً مشهود است.

در اين مجموعه تضادي کاملاً روشن ميان دو فضاي موجود در اثر يعني شهر و طبيعت به چشم مي خورد. شخصيتهاي اين اثر توانايي مسامحه با زندگي شهري را ندارند. آنها در روياي خود به دنبال بهشت گمشده اي هستند که نمي توانند آن را در اين جهنم زميني ، يعني جامعه صنعتي بيابند . از اين رو در دنيايي که برايشان ناشناخته است آن را جستجو مي کنند. در واقع آنها به دنبال نشاني از هويت خود هستند و تنها راه چاره رادر گريز از اين زندان و پناه بردن به طبيعت مي دانند چرا که طبيعت به اصل انسان نزديکتر است و انسان در آغوش آن آرامش بيشتري مي يابد. اين اثر حکايت از حسرت انسان اين عصر را دارد ؛ حسرت يک زندگي آزاد و سالم در کنار طبيعت و به دور از تمدني که علي رغم فوايد بيشمار ، ارزشهاي اساسي زندگي انسان را کمرنگ کرده است.

در اين پژوهش به بررسي دو فضاي متضاد اثر و جذبه هاي طبيعت و اجزاء آن مي پردازيم . همچنين دلايلي که بر اساس آن شخصيتها در ميان اين دنياي مدرن و صنعتي به سوي طبيعت بازگشته اند بررسي خواهد شد.

واژگان کليدي: طبيعت، تمدن، بازگشت، تضاد