تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسين قائمي اصل

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر نصراله شاملي

تاريخ دفاع : 17/4/86

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

وصف طبيعت در شعر ابن الرومي و ابن خفاجه اندلسي

چكيده

شکي نيست که فنّ وصف يکي از بزرگترين اغراض شعري در ادبيات عربي است و « طبيعت» در ميان اين فنّ شعري از اهميت والايي برخوردار بوده است ؛ چرا که طبيعت داراي تاثيري شگرف بر روح و جان شعراء بوده است ، بنابراين آنها در خلال اشعار خود به بيان احساسات خويش در ميان اين مظاهر طبيعت مي پرداخته اند.

شعر طبيعت در ادبيات عباسي وهمچنين در ادبيات اندلسي اهميت والايي دارد و از جمله شعراي بزرگ اين فن شعري مي توان به « ابن الرومي» و « ابن خفاجه» اشاره کرد . اين پايان نامه به بررسي سبک شعري اين دو شاعر بزرگ و تبيين ويژگي هاي شعري - هنري آنها در وصف طبيعت مي پردازد تا بتوان در خلال آن فرآيند تاثير گذاري و تاثير پذيري و ميزان شباهت در قصائد ادبي اين دو شاعر را در يابيم که مي تواند پاسخي مناسب براي سؤلات ذيل باشد:

آيا شاعر اندلسي در قصايد خود از سبک شعراي عباسي هم طراز خويش پيروي کرده است ؟ آيا او در آثار شعري خود از ابن الرومي تاثير پذيرفته است ؟ و آيا بين اين دو شاعر ارتباطي معنوي و مفهومي در اشعار وجود دارد ؟

در اين پايان نامه سعي بر آن است که در خلال بحث بتوان پاسخي جامع و مانع براي سؤلات مذکور بيابيم و همچنين تلاش بر اين است که ويزگي هاي شعري دو شاعر تبيين گرديده و سپس به مقايسه قصاند ان دو بپردازيم که اين مهم در دو بخش متفاوت صورت مي گيرد:

اول: از منظر معنا و مفهوم شعري که به شرح و تفسير ابيات شعري و بيان معاني و مفاهيم شعري هر شاعر پرداخته مي شود .

دوم : از منظر شکل قصيده ؛ که به بررسي ويژگي هاي ظاهري و ساختاري قصيده به شکلي مختصر در نزد دو شاعر مي پردازد.

بنابراين مي توان اين پايان نامه را پژوهش مقايسه اي قصائد ابن الرومي و ابن خفاجة اندلسي بدانيم که در وصف طبيعت سروده اند والبته در عين حال به نقد و بررسي شعر طبيعت در ديوان آن دو شاعر نيز مي پردازد.