تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم گودرزي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمد عموزاده- دکتر ساسان سپنتا

تاريخ دفاع : 30/7/85

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر بتول علي نژاد

توصيف زبانشناختي گويش لكي(نورآبادي) و بررسي موقعيت دوزبانگونگي آن

چكيده

بي گمان کار بررسي و گردآوري گويش ها از اهميت شاياني برخوردار است. به ويژه اينکه نفوذ تأثير زبان فارسي و رسانه هاي گروهي آنها را به شدت آسيب پذير کرده است.

هدف از اين رساله توصيف گويش لکي به عنوان يکي از گونه هاي زندة زبان ايراني مي باشد که نشان دهندة بخشي از توانش مردم اين مرز و بوم و نمايانگر فرهنگ کهن آنها مي باشد. در اين توصيف، ساختار آوايي، نحوي، ساختواژي اين گويش براساس معيارها و قواعد زبانشناسي تبيين مي شود. براي اين کار در سطح آوايي: همخوان ها و واکه هاي اين گويش و فرايندهاي واجي آن و در سطح نحوي: ساختمان دستوري جمله، بند، گروه و در سطح ساختواژي: روابط دروني واژه ها و فرايندهاي واژه سازي معرفي مي گردد.

از سوي ديگر در اين رساله پديدة دوزبانگونگي به طور عام و وجود اين پديده در جامعة لک زبان نورآباد به طور خاص بررسي مي گردد و روند همگرايي اين گويش به سمت زبان فارسي و عوامل اين همگرايي شرح داده مي شود و تأثيري که اين پديده در کارکردهاي اجتماعي اين گويش و فرهنگ و آموزش مردم منطقه دارد به تفصيل بيان مي شود.

اين تحقيق براي بررسي فرضيه ها و پاسخگويي به سؤالات چگونگي ساختار آوايي ، نحوي و ساختواژي گويش لکي و بررسي موقعيت دو زبانگونگي اين گويش براساس تحليل محتوا و مطالعات ميداني و اسنادي پي ريزي شده و از روش ضبط مکالمات، پرسشنامه و مصاحبه در موقعيت هاي گوناگون براي جمع آوري داده ها استفاده شده است.

کلمات کليدي: گويش- ساختار آوايي- ساختار نحوي- ساختار ساختواژي- دوزبانگونگي