تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ريحانه فتحي پور

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

تاريخ دفاع : 30/3/86

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمدجواد شکريان

مطالعه و بررسي شهر در رمان "در هزار تو" اثر آلن روب گري يه

چكيده

يکي از عوامل جداناپذير رمان جديد در قرن 20 شهر است که مهد تمام رويدادها و تحولات اخلاقي، روحي و فرهنگي است، زيرا جايگاه انسان رابطه اي نزديک با تحول شهر دارد. براي درک بهتر اين موضوع، سعي خواهيم کرد که طرحي کلي از ويژگيهاي شهر از خلال اثر "در هزار تو" اثر آلن روب گري يه معرفي کنيم. سپس به مطالعه جايگاه انسان در اين مکان و بالأخره به بررسي مفهوم حقيقت همانگونه که روب گري يه آن را درک کرده بپردازيم.

شهر مدرن، بهترين و مهمترين پديده هاي دوران معاصر، نماد تمدن مدرن و واسطه اي بين انسان واطرافيانش است. با تمام تأثيراتي که جنبش رمان جديد بر روي رمان نهاد، روشن است که شهر هنوز يکي از عوامل مهم در ادبيات به شمار مي آيد، بنابراين براي شناخت شهر معاصر، جاي دارد ويژگيهاي آن را از خلال اثر آلن روب گري يه "در هزارتو" بررسي نمائيم.

مهمترين روش براي شناخت انسان در هر دوره، مراجعه به ادبيات و مطالعه شخصيتهاي آثار ادبي است. در اين تحقيق، سعي خواهيم کرد تجلي انسان را در رمان "در هزار تو"مطالعه و به تجزيه و تحليل احساسات و ويژگيهاي او بپردازيم. مفهوم حقيقت از نظر آلن روب گري يه در قرن 20 هدف نهايي ما خواهد بود.

بنابراين، بين عواملي که بدان اشاره شد، يعني ويژگيهاي شهر و جايگاه انسان در اين مکان، رابطه اي متقابل و غير قابل اجتناب وجود دارد، و اين همان است که روب گريه سعي دارد آن را به عنوان مفهوم حقيقت زندگي مدرن به ما بفهماند.