تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ليلا قره بيگي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر زهره جوزداني

تاريخ دفاع : 30/7/85

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمدجواد شکريان

تصوير ايران در "سه سال در آسيا" اثر کنت دوگوبينو و "به سوي اصفهان" اثر پير لوتي

چكيده

مشرق زمين از ديرباز نقش مهمي را در ادبيات غرب ايفا کرده است و بسياري از نويسندگان اروپايي ، در آثار خود از شرق الهام گرفته اند. در اين ميان سفرنامه ها از اهميت ويژه اي برخوردارند ؛ چرا که مي توانند تصويري از مردم يک سرزميِن ارائه دهند که تا سالها ماندگار باشد. از سوي ديگر ، چون نويسنده اثر خود را بر پايه ديده ها و شنيده ها مکتوب ميدارد اين تصوير ميتواند تصويري واقعي قلمداد شود. در قرن نوزدهم ، گسترش روابط سياسي غرب و شرق، تاثيري مستقيم بر آثار ادبي از جمله سفرنامه ها گذاشت. در اين باره بخصوص بايد از مقاماتي ياد کرد که براي انجام امور سياسي به کشورهاي شرقي فرستاده ميشدند؛ چراکه بخش مهمي از سفرنامه ها از نوشته هاي آنان تشکيل شده است. کنت دو گوبينو و پيرلوتي ، دو نويسنده فرانسوي هستند که پس از نيمه دوم قرن نوزده به ايران سفر کرده و سرگذشت سفر خود را در آثارشان که به ترتيب "سه سال در آسيا" و "به سوي اصفهان" نام دارند منعکس کرده اند. در اين تحقيق به بررسي تصوير ايران در اين سفرنامه ها پرداخته شده است. اما آنچه در اين بررسي از اهميت ويژه اي برخوردار است، تصور و ذهنيتي است که نويسنده از اين کشور داشته است ؛ زيرا او قضاوت خود را در اکثر مواقع بر پايه اين ذهنيت استوار ميدارد. اين مطلب به خصوص در مورد گوبينوي فيلسوف صادق است: وي قبلا در رساله خود به نام " نابرابري نژادهاي انساني" قوم آريا را بعنوان نژاد برتر ميشناسد. سفر وي به ايران در پي تحقق آرزوي ديرينه اوست ، يعني جايي که ايراني ها که بازماندگان اين نژادند اصالت خود را بدور از جلوه هاي تمدن غرب همچنان حفظ کرده اند. فرار از جامعه متمدن اروپا و ميل به گذشته در اثر لوتي نيز کمابيش مشاهده ميشود ، اما سبک کار او و نوع تصويري که ارائه ميدهد با گوبينو کاملا متفاوت است . بررسي اين تفاوت از ديگر اهداف اين تحقيق است.