تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي شيخوان

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي- دکتر حبيب اله گندم زاده

تاريخ دفاع : 16/7/85

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : -

اميد و همبستگي در کتاب طاعون اثر آلبر کامو

چكيده

نقد و بررسي کتاب "طاعون"، شاهکار ابدي آلبر کامو، که با وجود برخورداري از موضوعي ساده، ساختار پيچيده اي دارد، بسيار مشکل است. اين اثر در واقع سفري است که از پوپي و نااميدي آغاز و به عصيان در برابر نيروهاي شر ختم مي شود. از سوي ديگر نويسنده با پاي فشردن بر ارزشهايي چون اتحاد و همبستگي، از فرديت به جمع مي رسد.

"طاعون" مي تواند نماد تمام دشمني ها و رنجهاي بشري و در مجموع نيروهاي شري باشد که هنوز بر زمين و انسانها حاکم هستند. اين کتاب ما را به عصيان وامي دارد چرا که به عقيده نويسنده، بايد زندگي کرد، بايد ياد بگيريم که چگونه زندگيمان را پيش ببريم و با مرگ مبارزه کنيم، بايد قدرت خود را بدست آورده و با آفتها و بلايا بجنگيم.

کامو در "طاعون" تاکيد مي کند که نبايد در چرخه پوچي گرفتار شويم بلکه بايد در برابر عواملي که آزادي انسانها و در نتيجه حق حيات را از آنها سلب مي کنند، قيام کنيم.

آنچه که سعي داريم در تحليل طاعون نشان دهيم آن است که انسان با اميد و اعتقاد به پيروزي بشري و با ترغيب به برقراري برادري و همبستگي ميان انسانها، تلاش مي کند تا بلايا را به عقب براند. بنابراين عصيان، اميد و همبستگي، عناصري کليدي در اين پژوهش محسوب مي شوند که مي توانند ما را در رهايي از پوچي و رسيدن به خوشبختي ياري کنند.