تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهرنوش کي فرخي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

تاريخ دفاع : 21/12/85

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

ويژگيهاي زبان شعر ژاک پره ور در "گفتارها"

چكيده

ژاك پره ور يكي از شاعران قرن 20 فرانسه است . با قدم گذاشتن او به حوزه نظم ، شعر برج عاج خود را ترك مي كند ، از پيچيدگي هاي زباني رهائي مي يابد و همراه با لغاتي كه هر روز به كار مي روند وارد زندگي روزمره مي شود. اين راز موفقيت فوق العاده مجموعه شعر وي: "گفتارها" در سال 1945 مي باشد.

پره ور در اين اثر، سنت قديمي شعر شفاهي را تجديد مي كند ، هر گونه جمله سازي پر تكلف را رد مي كند، سخنرانيهاي تصنعي و استعاره هاي نامفهوم را به استهزاء مي گيرد . پره ور زباني آراسته به جناس و شوخي را در اختيار تعهد اجتماعي خود قرار مي دهد . پره ور كه معاصر با سوررئاليست هاست نوشتار اتوماتيك را رد مي كند زيرا آگاهي دقيق او از نيروي واژگان همواره او را به سمت استفاده هدف دار از لغات هدايت كرده است.

سبك او كه مركب از گفتارهاي عاميانه و ادبي است ، نتيجه كوشش گسترده و دقيق او در زمينه ساختار عبارات مي باشد: بازي با لغات در شعر او هميشه ظريف تر و غني تر از‌آن است كه در نگاه اول ظاهر شود، اشاره به منابع فرهنگي و ادبي( غالبا به صورت مستتر) فراوان و انديشه هاي انتقادي به صورت ثابت موجود هستند . اما بر خلاف نويسندگاني كه خواسته اند قشر نخبه و بر گزيده را مورد خطاب قرار دهند، پره ور بر اساس گفته خود تصميم گرفته است بنويسد براي اينكه « بسياري از مردم لذت ببرند و بعضي ازآنها ناراحت شوند».

پره ور از اين جهت كه در‌آن واحد هم براي اذهان پرورش نيافته قابل فهم است و هم منافاتي با قوانين و عبارات هاي شعري پيچيده ندارد مورد تحسين منتقدان قرار گرفته است . به همين دليل در اين پژوهش سعي شده است ،ويژگي هاي زبان شعر در« گفتارها» مهمترين اثر ژاك پره ور بررسي شود و بخصوص دو ويژگي عاميانه بودن و ادبي بودن در اين اثر نمايان شود.