تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سميه رستمي پور

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدجواد شکريان

تاريخ دفاع : 21/12/85

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

تحول و نسبيت مفهوم خوشبختي در دو اثر« درتنگ» و« ضد اخلاق »از اندره ژيد

چكيده

آندره ژيد (1952-1869) يکي از نويسندگان شهير و بزرگ نيمه اول قرن بيستم فرانسه است. آثار ارزشمند و در خور توجه ژيد حاصل زندگي پرآشوب کسي است که خود خواسته است " نگراني و اضطراب برانگيزد "، کسي که با اين حال با تمام توان هنري اش  به سوي " اثر کلاسيک "، به سوي " اثر محکم و زيبا " روي آورده است؛ " چرا که توانسته است بر طبع رمانتيک خويش فائق آيد ".

دست يافتن به خوشبختي بدون شک يکي از دغدغه هاي اصلي آندره ژيد است که با اسلوب نگارش خويش سعي مي کند آنرا به گونه اي زيبا و رسا به خواننده عرضه کند. ژيد خوشبختي را در جواني، آزادي، تنفر از دروغ، ريا کاري و اجتناب از آداب و رسوم و قوانين غلط خانواده و جامعه مي بيند. همچنين خوشبختي آرماني است که جز در سايه صميميت و صداقت ميسر نميباشد. وي با الهام از اين تمايلات سعي دارد شخصيتي ماندگار را به تصوير بکشد که با بکار گيري اين خصوصيات در زندگي و همچنين با بهره گيري از پتانسيل ها و استعدادهاي فردي به خوشبختي دست مي يابد. در نظر قهرمانان ژيد بکار گيري اين گونه آرمانها به منزله گشا يشي است در مسير خوشبختي که همان هدف نويسنده است.

ژيد با هنر نگارش خويش مقوله خوشبختي را ترسيم و به خواننده عرضه مي کند. در آثار ژيد، خوشبختي آرماني است که در طول داستان فکر شخصيت ها را به خود مشغول مي کند و قهرمانان دائماً در جستجوي آن مي باشند.

در اين پژوهش سعي بر آن است تحول و نسبيت مفهوم خوشبختي در دو اثر جاودان " در تنگ " و " ضد اخلاق " که در دو دوره متفاوت زندگي آندره ژيد نوشته شده است مورد بررسي قرار گيرد.