تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حامد قاضي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي- دکتر حبيب اله گندم زاده

تاريخ دفاع : 16/7/85

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : -

واقعيت و تخيل در دو اثر کودکي و افلاک نما از ناتالي ساروت

چكيده

در اتوبيوگرافي کودکي و رمان افلاک نما، ناتالي ساروت دنيايي را به تصوير مي کشد که کلمات در آن به صورتي غريب با تروپيسم در جدالند. دنيايي که در آن جدال با قواعد و قوانين گذشتة رمان هدف اصلي نويسنده مي باشد. در واقع در اين دو اثر، ساروت گونه اي جديد از محتوا و شکل رمان و اتوبيوگرافي را طراحي کرده است، که در آن متون ساده ولي پيچيده و مبهم کماکان به نوآوري و تغيير تمام عناصر رمان و اتوبيوگرافي مي پردازد.

متد و شگرد استثنايي ساروت و نيمة ناخودآگاه وي که حاکم بر تفکر و ذهنيت نوشتاري اوست، باعث شده که تشخيص و تمايز واقعيت از تخيل در اين دو اثر براي خواننده کاري سخت و چه بسا غير ممکن باشد. اينچنين است که ناتالي ساروت در اين دو اثر خواننده را با جوهره اي مبهم و دور از ذهن زبان و محتواي اثر روبرو مي سازد.