تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم صفائيان

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر احمد معين زاده- دکتر محمد عموزاده

تاريخ دفاع : 22/12/85

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر بتول علي نژاد

بررسي وام گيري فارسي معاصر از زبان انگليسي براساس زبان شناسي اجتماعي

چكيده

هدف از انجام اين تحقيق، بررسي فرايند وام گيري زبان فارسي معاصر از زبان انگليسي، بر مبناي زبان شناسي اجتماعي است. به همين منظور، تحقيق حاضر به دو قسمت توصيفي و تحليلي تقسيم مي شود. با توجه به اين که در وام گيري زباني امکان تاثير گذاري بالقوه بر همه سطوح زباني وجود دارد، لذا در قسمت توصيفي، ميزان تاثير گذاري زبان انگليسي بر هر يک از سطوح زباني واژگاني، صرفي-نحوي و آوايي زبان فارسي را مشخص مي کنيم. براي دستيابي به نتيجه مطلوب، از داده هاي زباني گردآوري شده از برنامه هاي تلويزيون و نيز مقالات روزنامه ها کمک گرفته مي شود. در قسمت تحليلي پژوهش، انواع کارکردهاي وام گيري زباني و به طور مشخص، زبان انگليسي، و علل و انگيزه هاي آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت و الگوي منسجمي ارائه خواهد شد که در برگيرنده راهبردهاي مختلفي است که جامعه کلامي بومي زبان در هنگام وام گيري زباني اتخاذ مي کند. طبق اين الگو، انگيزه هاي کاربرد واژگان انگليسي به دو دسته زباني و غير زباني تقسيم مي شوند. نتايج کلي به دست آمده از اين پژوهش نشان خواهد داد که کلمات محتوايي بيش از ساير کلمات ديگر وام گرفته مي شوند؛ وام گيري واژه هاي قرضي بيش از ترکيب قرضي و تغيير قرضي نمود دارد؛ و وام گيري صرفي-نحوي و آوايي به مراتب بسيار کمتر از وام گيري واژگاني رخ مي دهند. از طرف ديگر، به اين نتيجه خواهيم رسيد که يک الگوي صرفا ساختاري براي مطالعه وام گيري زباني کفايت نمي کند. همين نتيجه خود نشان خواهد داد که انگيزه هاي وام گيري زباني، بخشي زبان شناختي، و بخش ديگر اجتماعي و کاربرد شناختي مي باشد؛ و پر کردن خلاءهاي مفهومي در يک زبان، تنها يکي از دلايل وام گيري محسوب مي شود.