تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده زبانهاي خارجي

رشته زبان انگليسي

گرايش آموزش زبان انگليسي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

تاثير ادراک ديداري و شنيداري بر حافظه در يادگيري ارتباطي

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر فرهاد مشفقي

حسين نساجي زواره

71.11.12

1

عوامل انسجام و درک مطلب

دکتر فرهاد مشفقي

دکتر محمدحسن تحريريان

افسانه اميني باغبادراني

71.11.21

2

بررسي مقطعي عملکرد زبان آموزان در خواندن متون تخصصي و عمومي

دکتر منصور کوشا

دکتر محمدحسن تحريريان

حسن خواجه اي

72.4.7

3

تاثير تدريس گونه هاي کلامي بيان و بديع در درک متون پزشکي و فني مهندسي

دکتر اکبر افقري

دکتر منصور کوشا

محمد عباس نژاد

72.8.16

4

بررسي مقايسه اي کنشي گفتاري «درخواست» در دو زبانه هاي ارمني و بومي زبانان فارسي از ديدگاه جامعه شناسي زبان و منظورشناسي

دکتر فرهاد مشفقي

دکتر اکبر افقري

محمودرضا عطائي

72.12.24

5

نقش عوامل غيرمنتظره در متن و تاثير آن در حفظ يادآوري اجزاء متن

دکتر اکبر افقري

دکتر فرهاد مشفقي

عباس معتمدي

73.2.12

6

بررسي تاثير نسبي واژگان و نکات دستوري بر درک مطلب

دکتر اکبر افقري

دکتر فرهاد مشفقي

معصومه صداقت زاده

73.7.7

7

افزايش عکس العمل منفي

دکتر اکبر افقري

دکتر فرهاد مشفقي

حميد علامي

73.7.7

8

بررسي الگوهاي معنايي و ساختاري تعاريف  و پاسخ هاي تعاريف فارسي

دکتر منصور کوشا

دکتر اکبر افقري

علي اکبر بوري

73.8.8

9

بررسي دانش واژگاني زبان مادري و  تاثير در روند يادگيري واژگان زبان دوم

دکتر اکبر افقري

دکتر فرهاد مشفقي

غلامرضا پناهي

73.9.8

10

بررسي‌ جامعه‌ - زبانشناسانه‌ رويداد پوزشي‌ فارسي‌ درچار چوب‌ واژه‌ها معنا و ساختارهاي‌دستوري‌ موجود در استراتژيهاي‌ پوزش‌ فارسي‌ و پيامدهاي‌ آموزشي‌ آن‌

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر اکبر افقري

بهبود جمشيدي

73.10.-

11

واحدهاي پردازشي در بيان جملات زبان انگليسي «مطالعه اغلاط فراگيران زبانهاي خارجي»

دکتر اکبر افقري

دکتر فرهاد مشفقي

احمد نظري

73.10.24

12

مشکل نگارشي يا مشکل زباني؟

دکتر فرهاد مشفقي

دکتر اکبر افقري

محمد علي اکبري

73.11.11

13

تاثير خلاقيت بر يادگيري واحدهاي نحوي

دکتر اکبر افقري

دکتر فرهاد مشفقي

فرهاد طيبي پور

73.11.12

14

مطالعه‌ و مقايسه‌ اجتماعي‌ - پراگماتيك‌ تعارف‌ در زبانهاي‌ انگليسي‌ و فارسي‌

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر اکبر افقري

محمدعلي سلماني ندوشن

74.3.8

15

گزينش واژگان در کتابهاي انگليسي دوره راهنمائي تحصيلي

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر منصور کوشا

نسرين دخت عميدي

74.4.5

16

تحقيق‌ روشهاي‌ درخواست‌ والدين‌ از فرزندان‌ در بين‌ افراد يك‌ زبانه‌ (فارسي‌ زبان‌) و افراد دو زبانه‌(ارامنه‌):پژوهشي‌ مقابله‌اي‌ در زمينه‌ پراگماتيك‌ كاربردي‌

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر اکبر افقري

زهرا اکبري

74.5.29

17

بررسي رابطه بين مهارت زبان فارسي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ارامنه در مقايسه با دانش آموزان فارسي زبان (در اصفهان)

دکتر اکبر افقري

دکتر منصور کوشا

مجيد دهقاني

74.6.15

18

اثر سوال  و جواب قبل از تدريس متن بر روي فهم دانشجويان از درس موردنظر

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر زهره اسلامي راسخ

رضا ترابي

74.6.20

19

بررسي روش نوين درارتقاء انتقال يادگيري از زبان مادري به موقعيت هاي مشابه يادگيري واژگان در زبان دوم

دکتر اکبر افقري

دکتر فرهاد مشفقي

غلامرضا پناهي

74.6.28

20

بررسي‌ وجود توانش‌ منظور شناختي‌ زبان‌ در فراگيران‌ بزرگسال‌ زبان‌ خارجي‌

دکتر زهره اسلامي راسخ

دکتر محمدحسن تحريريان

محمدعلي ابوعلي

74.11.9

21

مشكلات‌ ساختاري‌ - بافتاري‌ دانشجويان‌ رشته‌ زبان‌ انگليسي‌ ، مقطع‌ كارشناسي‌، در انشاء انگليسي‌

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر منصور کوشا

نعمت اله رحماني

74.12.20

22

رابطه جنس و سن با ادب مطالعه بين فرهنگي

دکتر اکبر افقري

دکتر زهره اسلامي راسخ

علي يگانه

74.12.21

23

اختلاف‌ بين‌ زبان‌ گفتاري‌ و نوشتاري‌ دانشجويان‌ ايراني‌ كه‌ انگليسي‌ را به‌ عنوان‌ زبان‌ دوم‌ ياد مي‌گيرند

دکتر منوچهر توانگرريزي

دکتر محمدحسن تحريريان

نصير مرادي

75.2.19

24

نقش‌ دو زبانكي‌ در يادگيري‌ واژگان‌ زبان‌ ديگر

دکتر زهره اسلامي راسخ

دکتر اکبر افقري

سيد مهدي احمدي مهر

75.2.23

25

بررسي مشکلات بياني-کلامي در متون علمي : مقايسه‌درون‌ زباني‌ و بين‌ زباني‌ از درك‌اطلاعات‌ صريح‌ و تلويحي‌ به‌ زبانهاي‌ انگليسي‌ و فارسي‌

دکتر منصور کوشا

دکتر محمدحسن تحريريان

علي شفيعي

75.3.16

26

روش مرحله اي نوشتار در آموزش نگارش انگليسي

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر محمدحسن تحريريان

گلنار مزدايسنا

75.4.20

27

كاربرد و تجزيه‌ و تحليل‌ عناوين‌ خطابي‌ درآثار نمايشنامه‌ نويسان‌ ايراني‌

دکتر زهره اسلامي راسخ

دکتر اکبر افقري

ابراهيم ابوالحسني

75.4.20

28

تاثير دانش‌ فرهنگي‌ به‌ عنوان‌ پيش‌ سازمان‌ دهنده‌ در خواندن‌ و درك‌ مفاهيم‌

دکتر منصور کوشا

دکتر اکبر افقري

سپيده نوع خواه

75.4.23

29

تاثير ساده‌ سازي‌ درون‌ داد از نظر ساختار نحوي‌ و متغيرهاي‌ زماني‌ بر ادارك‌ شنيداري‌ بين‌ سطوح‌ مختلف بسندگي‌ زباني‌

دکتر اکبر افقري

دکتر منصور کوشا

سعيد تاکي

75.4.30

30

بررسي‌ نقش‌ سن‌، جنسيت‌ و آموزشهاي‌ قبلي‌ دانشجويان‌ رشته‌ زبان‌ انگليسي‌ در موفقيت‌ آنان‌ در فراگيري‌ زبان‌

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر منصور کوشا

عباس زارعي تجره

75.5.3

31

ساختمان‌ نهاد جمله‌ در متون‌ توضيحي‌ و توصيفي‌ : مطالعه‌ دستگاهي‌ - كاركردي‌ مدخلهاي‌دايرة‌المعارفهاي‌ كودكان‌ و بزرگسالان‌

دکتر منصور کوشا

دکتر محمدحسن تحريريان

هادي فرجامي

75.5.30

32

تاثير لغات فني در درک لغات نيمه فني و غيرفني فراگيران زبان انگليسي بعنوان زبان دوم در متون انگليسي تخصصي

دکتر زهره اسلامي راسخ

دکتر محمدحسن تحريريان

فاطمه رضائي پور

75.6.20

33

بررسي مقابله اي رابطه ارجاع دوگانه در متون درسي دانشگاهي انگليسي و فارسي

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر زهره اسلامي راسخ

صغري بشيرزاده هنگامي

75.6.26

34

تاثير تصحيح فوري خطاها و تصحيح همراه با تاخير خطاها در روي يادگيري زبان آموزان انگليسي

دکتر منوچهر توانگرريزي

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

عزيزاله دباغي

75.7.9

35

نقش جنسيت و موقيت اقتصادي اجتماعي بر استراتژيهاي نشان، دادن ادب مطالعه بين فرهنگي

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر زهره اسلامي راسخ

محمدرضا شمس

75.8.-

36

تجزيه و تحليل بين فرهنگي تعارف در زبانهاي انگليسي و کردي و کاربردهاي آموزشي آن

دکتر اکبر افقري

دکتر زهره اسلامي راسخ

حسن بخشي

75.8.28

37

بررسي نشانه هاي ترديد در گفتگوي آني انگليسي زبانها و يادگيرندگان انگليسي

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر زهره اسلامي راسخ

بهرام مولايي

75.10.17

38

اثر مطالعه "خلاصه متن" در فهم متون خارجي

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر اکبر افقري

الهه اتحاديه

75.11.1

39

انتقال پذيري استراتژي هاي " امتناع" از زبان اول به زبان دوم "مطاله اي منظور شناختي"

دکتر زهره اسلامي راسخ

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

حميدرضا دولت آبادي

75.11.1

40

تاثير خودکار کردن جزء تلفظي بر درک مطلب و سرعت خواندن" مطالعه اي در زمينه روانشناختي زبان"

دکتر زهره کسائيان

دکتر فرهاد مشفقي

مهدي روحي اطهر

75.11.10

41

تاثير متن‌ زمينه‌ بر يادگيري‌ لغت‌ در زبان‌ دوم‌

دکتر منصور کوشا

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

فرحناز آب خيز

75.12.20

42

بررسي پديده تمجيد در کلام نوشتاري ( سبک نگارش نامه ) و نقش جنسيت در آن

دکتر زهره اسلامي راسخ

دکتر اکبر افقري

غلامرضا زارعي

76.6.19

43

تاثير روش اندازه گيري بر مقادير  بدست آمده از توانش خواندن و درک مفاهيم

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر زهره اسلامي راسخ

علي جهانگرد

76.6.19

44

بررسي نقش تاملي و تکانشي بودن دانشجويان رشته زبان انگليسي در موفقيت آنان در فراگيري زبان خارجي

دکتر حسين مولوي

دکتر منصور کوشا

علي دهقان زاده

76.6.24

45

تاثير ساده‌ كردن‌ متون‌ از نقطه‌ نظر ساختاري‌ واژگاني‌ و ارجاعي‌ و تاثيرآن‌ بردرك‌ مطلب‌ متون‌ خواندني‌

دکتر منصور کوشا

دکتر محمدحسن تحريريان

مهدي تبريزي نميني

76.7.28

46

دوزبانگي‌ و يادگيري‌ دستور زبان‌ انگليسي‌ بعنوان‌ زبان‌ خارجي‌

دکتر اکبر افقري

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

جواد اسلامي فارساني

77.3.11

47

فمينيزم و ارزيابي درکت شعر

هلن اوليايي نيا

دکتر اکبر افقري

علي اصغر رحيمي

77.3.11

48

مقايسه تاثير دو نوع خواندن متون ( خواندن همراه با تمرين در مقابل خواندن تنها ) بر يادگيري لغت در زبان دوم

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر سيد محمد صفوي

لادن صوفي

77.8.25

49

دست برتري و يادگيري زبان خارجي پژوهشي در مورد يادگيري زبان خارجي ( انگليسي ) دانش آموزان ايراني از ديدگاه شبکه هاي عصبي

دکتر محمدرضا جعفري

دکتر اکبر افقري

محمدسعيد مرندي

77.8.25

50

تاثير زبان مادري بر روي فراگيري لغت در زبان بيگانه

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر اکبر افقري

فرزاد ديباج

77.8.28

51

تاثير سوالات ساختاري و ادراکي بر درک مطلب زبان آموزان

دکتر اکبر افقري

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

غلامرضا روحاني راوري

77.11.19

52

انتقال مفاهيم منظور شناسي در کنش زباني دانشجويان ايراني

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

رقيه مددي

77.12.3

53

تاثير طبقه بندي کلمات بر يادگيري واژگان

دکتر منصور کوشا

دکتر سيد محمد صفوي همامي

محمدرضا قرباني

78.1.30

54

همبستگي متني و انسجام متني در نوشتار دانشجويان زبان انگليسي در ايران

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر زهره اسلامي راسخ

محمدعلي عرب زوزني

78.3.12

55

روش موازي و غيرموازي در نوشتار زبان انگليسي

دکتر منصور کوشا

دکتر سيد محمد صفوي

کورش محمدي

78.4.3

56

انتقال مفاهيم منظور شناختي ( شيوه هاي حفظ وجهه در جواب به شکوه هاي اتهام برانگيز ) بر دانشجويان سطح پيشرفته زبان انگليسي

دکتر زهره کسائيان

دکتر زهره اسلامي راسخ

آرماند هايراپطيان

78.4.26

57

فرضيه هاي توانش زباني درآموزش زبان ( توانش واحد و توانش تفکيک پذير )

دکتر منصور کوشا

دکتر اکبر افقري

غلامرضا صالح پور

78.4.28

58

اثر توضيح داده هاي مقابله اي در يادگيري زبان خارجي

دکتر زهره اسلامي راسخ

دکتر محمدحسن تحريريان

طيبه ستوده

78.4.28

59

نوع برخورد با واژگان و تاثير آن بر يادگيري واژگان اصلي انگليسي به عنوان  يک زبان  خارجي

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

حسن سودمند افشار

78.6.22

60

بررسي بکارگيري کليدهاي نحوي و معنايي در خواندن متون انگليسي و فارسي توسط دانش آموزان دبيرستاني

دکتر اکبر افقري

دکتر منصور کوشا

ايرج مرادي

78.7.14

61

بررسي فرضيه سلسله مراتب ساختاري يادگيري جمله واژه هاي موصولي انگليسي براي يادگيران ايراني

-

دکتر زهره اسلامي راسخ

حسين باقري

78.9.8

62

تاثير ارائه مفاهيم زيربنايي استعاري افعال مرکب بر يادگيري اين افعال

دکتر زهره کسائيان

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

عادله حيدري

78.11.19

63

تحليل نيازهاي گفتماني و صوري دانشجويان روانشناسي و جامعه شناسي

دکتر زهره اسلامي راسخ

دکتر محمدحسن تحريريان

مهرنوش فخارزاده

78.12.21

64

تبديل مقوله اي دستوري در ترجمه هاي ادبي : بررسي اسم معنا در « پيرمرد و دريا »

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر زهره کسائيان

سيد بهرام رضوي

78.12.24

65

رابطه بين دانش تخصصي معلمين زبان انگليسي و موفقيت دانش آموزان راهنمايي در يادگيري زبان انگليسي

دکتر منوچهر توانگرريزي

دکتر اکبر افقري

رضا احمديان

79.3.21

66

رابطه بين پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان ايراني زبان انگليسي و نگرش آنها نسبت به زبان انگليسي به عنوان يک زبان خارجي

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر محمدحسن تحريريان

سيد مهدي موسوي

79.4.27

67

کليشه هاي بياني زبان دوم و فرضيه ساختار خلاق در فراگيري زبان دوم : حالت نحوي ضماير پرسشي

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

پرويز احمدي داراني

79.4.27

68

نقش جنسيت در شناسايي استعاره و مجاز در متون ادبي

هلن اوليايي نيا

دکتر اکبر افقري

فريبا هوشيار

79.7.27

69

مشاهده و توصيف خطاهاي پايا در ساخت زمان افعال انگليسي در ميان دانشجويان ايراني که به تحصيل زبان انگليسي به عنوان يک زبان خارجي مشغولند

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر منصور کوشا

ميرحجت سعادتي

79.7.27

70

تاثير بازشوئي امتحان کنکور بر روش تدريس و شيوه ارزشيابي معلمان زبان انگليسي در ايران

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر اکبر افقري

عليرضا شاهپوري

79.10.19

71

فنون آموزش بر اساس خصيصه هاي روانشناختي : بررسي ارتباط بين سبک يادگيري وابستگي / استقلال ميداني و آموزش دستور زبان بصورت يکپارچه در متن / مجزا

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر اکبر افقري

محمود هاشميان جزي

79.11.24

72

رويکرد دبيران زبان انگليسي در تدريس مهارت خواندن : مقايسه اي بين تاکيد بر معني و تاکيد بر قواعد

دکتر منصور کوشا

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

فرشته رضائيان نجف آبادي

80.3.2

73

تجزيه و تحليل مقابله اي ساختار داستانهاي كوتاه فارسي و انگليسي وكاربرد آن در تدريس نگارش به زبان انگليسي

هلن اوليايي نيا

دکتر محمدحسن تحريريان

کتايون افضلي

80.3.28

74

رابطه متغير شناختي استقلال / وابستگي ميداني با خواندن و درك مطلب زبان انگليسي

دکتر عباس اسلامي راسخ

دکتر منصور کوشا

حميد کريمي ماربيني

80.3.28

75

تأثير انواع بازخوردهاي اصلاحي تعاملي و غيرتعاملي بر پيشرفت دانش دستور شفاهي در زبان دوم

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر محمدحسن تحريريان

علي راستگو

80.4.25

76

بررسي نقش آموزش صريح راهکارهاي ارتباطي بر پيشرفت مهارتهاي محاوره اي فراگيران زبان دوم در سه سطح مبتدي، ميانه و پيشرفته

-

دکتر محمدحسن تحريريان

عباس قرباني سيني

80.6.31

77

معاني مجازي اسامي حيوانات : تعبير مفاهيم استعارات و تشبيهات در درك متون انگليسي

دکتر حسين وحيد دستجردي

دکتر منصور کوشا

زهرا عزيزي

80.7.4

78

تأثير تقويت داده ها در فراگيري قواعد ساختاري زبان انگليسي

دکتر اکبر افقري

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

محمدرضا قرائي تربتي

80.7.30

79

ارتباط بين سر فصل هاي درسي گرايشهاي دبيري ، مترجمي و ادبيات انگليسي و توانايي عمومي زبان دانشجويان

دکتر منصور کوشا

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

صمد ميرزاسوزني

80.7.30

80

تأثير توليد زبان بر انگيزش آگاهي و يادگيري زبان دوم

دکتر زهره کسائيان

دکتر اکبر افقري

حسين شادمان افضل

80.8.14

81

تجزيه و تحليل پيامهاي الكترونيكي: دريچه اي نو به سوي نگارش تخصصي (بررسي نامه هاي مبادله شده بين متخصصين رشته آموزش زبان انگليسي)

دکتر اکبر افقري

دکتر محمدحسن تحريريان

زهرا اميريان

80.11.8

82

تأثير تدريس راهبردهاي تقويت حافظه و ميزان فراگيري لغات انگليسي در بين دانش‌آموزان ايراني

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر منصور کوشا

مسعود تقوي زواره

80.12.13

83

تاثير نوع كلام بر مهارت تكلم در زبان انگليسي

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر اکبر افقري

احمدرضا جعفري

81.3.25

84

تجزيه و تحليل گفتماني و صوري سياق كلام در پست الكترونيكي: بررسي مقابله أي پيام هاي پست الكترونيكي بين متخصصين گروه هاي زبان انگليسي و زيست شناسي

دکتر اکبر افقري

دکتر محمدحسن تحريريان

فاطمه عباسيان

81.4.3

85

ارتباط ميان درك يك نوشته و دانش واژگان همنشين

دکتر اکبر افقري

دکتر منصور کوشا

عليرضا هاديان

81.6.31

86

نقش ضبط مکالمه دو نفري و گفتار تک نفري در روان صحبت کردن و يا صحيح صحبت کردن زبان خارجي

دکتر احمد معين زاده

دکتر منيژه يوحنايي

محسن جان نثاري

81.7.14

87

بررسي رابطه بين هوش درون گرايي/برون گرايي و تأثير آن بر مهارت گفتاري در زبان خارجي

دکتر اکبر افقري

دکتر زهره کسائيان

فرهاد اشتري

81.10.16

88

خطاهاي معنايي در نوشته هاي زبان آموزان ايراني

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

مرجان مومن زاده

81.12.20

89

خواندن متون اينترنتي: فصلي نوين در خواندن زبانهاي خارجي

دکتر اکبر افقري

دکتر محمدحسن تحريريان

فهيمه بصيري

81.12.24

90

بررسي درك جملات با كلمات پرسشي چندگانه (دوگانه) انگليسي توسط انگليسي و فارسي زبانان

دکتر احمد معين زاده

دکتر اکبر افقري

سيد جلال عبدالمنافي

82.3.5

91

مطالعه مقدار اضطراب و پنداشت از خود فراگيران ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در تمرينهاي ارتباط شفاهي

دکتر اکبر افقري

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

محمود نيکي ملکي

82.5.14

92

تغييرات در فرايند وضوح در ترجمه از زبان انگليسي به زبان فارسي

دکتر حسين وحيد دستجردي

دکتر زهره کسائيان

مريم کمالي

82.6.2

93

نقش يادگيري ضمني دستور زبان از طريق درك مطلب

دکتر منوچهر توانگرريزي

دکتر منصور کوشا

حسين يارعلي

82.6.23

94

بررسي ديدگاه فراگيران انگليسي با عنوان يك زبان خارجه پيرامون نقش دانش قبلي در خواندن و درك مفاهيم

دکتر سعيد کتابي

دکتر عباس اسلامي راسخ

فتح الله قادري نژاد

82.10.21

95

انگيزه (Motivation) دانشجويان دانشگاه اصفهان در يادگيري زبان انگليسي به عنوان يک زبان خارجي در ايران

دکتر احمد معين زاده

دکتر سعيد کتابي

عليرضا صادقي

82.12.9

96

بررسي روايي و قدرت تميز آزمون تک (C-Test) در سنجش توانايي جامع زبان براي فراگيران زبان انگليسي ايران

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر منصور کوشا

محمود روحاني

83.3.26

97

بررسي مقايسه اي سه نوع تست ديکته بعنوان شاخص هاي اندازه گيري مهارت شنيداري و بسندگي زباني

دکتر حسين وحيددستجردي

دکتر اکبر افقري

بهنام سلطاني

83.3.26

98

جايگاه ضماير موصولي و ضماير تکرار در زبان بينابيني فارسي زباناني که در بزرگسالي انگليسي يا آلماني را فرا مي گيرند

فرشته مهرابي

دکتر منيژه يوحنايي

شيدا شمکاني

83.3.31

99

دانش فراكلامي و استفاده از آن در نوشتارزبان آموزان ايراني

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر منوچهر توانگر

شهلا سيمين

83.3.31

100

تأثير كاربرد استراتژي‌هاي يادگيري زبان برتقويت مهارت شنيداري زبان‌آموزان

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر حسين وحيد دستجردي

محمدمهدي سليماني

83.3.31

101

بررسي مقابله اي عناوين روزنامه هاي انگليسي و فارسي و کاربرد آن در ترجمه

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر محمدحسن تحريريان

فرزانه خدابنده

83.5.26

102

يادگيري افعال روانشناختي در زبان انگليسي به عنوان زبان دوم/سوم توسط فارسي زبانان تک زبانه و عرب زبانان ايراني دو زبانه

دکتر منصوره زرکوب

دکتر منيژه يوحنايي

محمد دواري

83.6.31

103

تبادل معنا و توجه در فضاي مجازي: تاثير گپ اينترنتي در فراگيري زبان دوم

دکتر اکبر افقري

دکتر محمدحسن تحريريان

موزه شکاري

83.9.16

104

مقايسه تأثير پيش تدريس دستور زبان و واژگان بر خواندن و درك مفاهيم فرا گيران ايراني را به عنوان يك زبان خارجه فرا مي گيرند : خواندن از ديد گاه تئوري طرح واره ها

دکتر اکبر افقري

دکتر احمد معين زاده

اکبر کريمي اراضي

83.10.23

105

بررسي نقش متفاوت انواع ابزار انسجام در خواندن و درک مطلب دانشجويان زبان انگليسي

دکتر اکبر افقري

دکتر منصور کوشا

نگين فلاحپور

83.11.14

106

کمال گرايي و کنش زباني: ارتباط ميان کنش زباني زبان آموزان و تمايلات کمال گرايانه شان

دکتر منصور کوشا

دکتر اکبر افقري

عاليه مهين

83.12.10

107

بررسي ميزان خطاهاي زبان آموزان فارسي زبان در كاربرد كلمات هم نشين دستوري و واژگاني

دکتر منيژه يوحنايي

دکتر عباس اسلامي راسخ

سارا عظيمي

84.2.26

108

ميزان استاد محوري در مقايسه با دانشجو محوري کلاسهاي درسي زبان انگليسي

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر منصور کوشا

حافظ شاطري

84.3.31

109

بررسي رابطه ميان آگاهي از ساختار متون گزارشي و يادآوري اطلاعات موجود در آن ها

دکتر اکبر افقري

دکتر محمدحسن تحريريان

حسن جلالي

84.4.20

110

بررسي نقشهاي متفاوت لغات محتوايي و دستوري در خواندن زبان انگليسي دکتر اکبر افقري دکتر منصور کوشا مجتبي خاني کردآبادي 84.6.26 111

يادگيري لغت به صورت ضمني از طريق خواندن داستان کوتاه براي تفريح و سرگرمي

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر سعيد کتابي

فاطمه مراديان

84.6.27

112
فرسايش واژگان زبان دوم: بررسي الگوهاي فراموش نشده پس از وقفه در آموزش دکتر سعيد کتابي دکتر منيژه يوحنايي محمد قاسمي باقرآبادي 84.6.27 113
تضادهاي همايي در ترجمه اصطلاحات انگليسي- فارسي توسط فراگيران زبان دوم و سوم دکتر محمدرضا طالبي نژاد دکتر حسين وحيد دستجردي اميرحسين طاهري زاده 84.6.28 114
بررسي تاثير دو شيوه نگارشي مستقيم نويسي و نوشتن ترجمه اي در نگارش زبان آموزان ايراني دکتر منصور کوشا دکتر سعيد کتابي محمد دهقاني 84.7.4 115
رمز گرداني در حين نگارش به زبان دوم دکتر منصور کوشا دکتر اکبر افقري امير سبزواري 84.7.25 116
طراحي و بررسي خودآزمايي خردمحور دکتر محمدحسن تحريريان دکتر اکبر افقري رسول برقي 84.7.30 117
تاثير روش وظيفه محور زبان بر يادگيري ساختارهاي نشانگر وجود در زبان انگليسي دکتر احمد معين زاده دکتر منصور توکلي حسين محمدي 85.6.19 118
تأثير استراتژيهاي يادگيري زبان بر روي رشد مهارت خواندن دکتر حسين براتي دکتر منصور کوشا حسين توکلي 85.6.22 119
بررسي شناخت محور زبان گرداني در عملکرد نوشتاري فراگيران ايراني زبان دوم دکتر محمدحسن تحريريان دکتر غلامرضا زارعي دکتر اکبر افقري احمد علي بابائي 85.6.26 120
تجزيه و تحليل مقابله اي استفاده از ترفندهاي طفره زباني در مقالات تحقيقي به زبانهاي انگليسي و فارسي: نقش زبان و فرهنگ بر انتخاب گونه هاي طفره ها در رشته هاي تحصيلي مختلف - دکتر محمدحسن تحريريان مهشاد داودي فرد 85.6.28 121
نقش برونداد مفهوم در توليد برونداد تصحيح شده: بررسي فراگيران ايراني زبان انگليسي دکتر زهره کسائيان دکتر اکبر افقري مهدي رحيميان 85.7.15 122
تاثير روشهاي برجسته سازي بر ياد آوري لغات ناشناخته دکتر محمدرضا طالبي نژاد دکتر زهره کسائيان طيبه صادقي حسن آبادي 85.7.29 123
بررسي تشابه شاخص زباني "توالي واژگاني" بين زبانهاي اول و سوم: مطالعه اي بروي صفات وصفي مستقيم درمازندراني و انگليسي دکتر حسين براتي دکتر احمد معين زاده مهرنوش لاريمي 85.7.30 124
ارتباط بين نشانه هاي گفتاري، درک مطلب و مهارت زباني دانشجويان ايراني دکتر منوچهر توانگرريزي دکتر منصور توکلي رسول جعفري نژاد 85.11.14 125
محدودخواني با تأكيد بر افعال كمكي مجهول: پذيرش ساختار زباني و درك مطلب در ميان دانش‌آموزان ايراني در مقطع دبيرستان دکتر حسين براتي دکتر سعيد کتابي الهه سجاد 85.12.16 126
بررسي تاثير همراهي شنود با بافت تصويري برگسترش درك شنيداري درزبان آموزان ايراني دکتر زهره کسائيان دکتر محمدرضا طالبي نژاد گلناز رستگارپناه 85.12.20 127
تاثير آموزش دانش فراکلامي بر خو اندن و درک مطلب زبان آموزان در زبان آموزآن در زبان دوم دکتر سعيد کتابي دکتر منصور توکلي زهره خوروش 86.3.13 128
بررسي و تجزيه و تحليل خطايي ترجمه متون تجاري فارسي به انگليسي از ديدگاه آموزشي دکتر حسين براتي دکتر محمد عموزاده دکتر منوچهر توانگرريزي صفورا محمودي 86.6.20 129
بررسي سازه روايي آزمون FCE بخش خواندن و درک مطلب براي فراگيران زبان انگليسي در ايران دکتر حسين پيرنجم الدين دکتر حسين براتي الهه توکلي 86.7.28 130
بررسي ارتباط بين نوع اصطلاح، مهارت زباني زبان آموزان ايراني، و عملکرد آنها در آزمونهاي اصطلاحات دکتر منصور توکلي دکتر سعيد کتابي سجاد شفيعي قهفرخي 86.7.29 131
تاثير انواع بازخورد هاي تصحيحي بر غلطهاي دستوري در نوشتار انگليسي دانش آموزان پيش دانشگاهي دکتر منصور توکلي دکتر سعيد کتابي زهرا سادات محمدزاده 86.7.30 132
بررسي تاثير تقويت داده ها بر فراگيري کلمات همنشين دستوري از سوي زبان آموزان متوسط ايراني دکتر منصور توکلي دکتر منوچهر توانگر احسان رضواني 86.9.18 133
تاثير يادگيري وابسته/غيروابسته روي عملکرد دانشجويان ايراني در رابطه با زير مهارت هاي درک مطلب شنيداري دکتر منصور توکلي دکتر زهره کسائيان شيلا خيرزاده 86.10.26 134
تاثير تصحيح شفاهي اشتباهات توسط معلم و يا توسط همدرسان بر دانش خودآگاه و ناخودآگاه زبان آموزان ايراني در مورد تک واژه سوم شخص مفرد –s و تک واژه با قاعده زمان گذشته –ed دکتر منصور توکلي دکتر احمد معين زاده پريسا صنعتي کوپايي 86.12.11 135
ارزيابي نقش عمق و گستره دامنه لغات در خواندن و درک مفاهيم در فراگيران زبان انگليسي در ايران دکتر حسين براتي دکتر احمد معين زاده رقيه مصلح پور 86.12.25 136
تاثير انگيزه و نوع زبان مورد يادگيري بر استفاده از استراتژِيهاي آموزش زبان دکتر سعيد کتابي دکتر زهره کسائيان شكوفه محمودي 86.12.25 137
تشخيص و ساختن مرزهاي بند در نوشتار توضيحي فراگيران زبان انگليسي در ايران دکتر منوچهر توانگرريزي دكتر عباس اسلامي راسخ بهاره طلوعي 87.4.3 138
بررسي خطاهاي رشد در مقابل خطاهاي مانا در نگارش توضيحي زبان آموزان ايراني دکتر سعيد کتابي دكتر منيژه يوحنايي مريم توكلي 87.4.16 139
تأثير يادگيري تصادفي واژگان بر حفظ و يادگيري آنها توسط زبان آموزان ايراني دکتر سعيد کتابي دکتر منصور توکلي سودابه سهيلي 87.4.30 140
رابطه بين عمق و دامنه دانش لغوي و سهولت و موفقيت در استنتاج لغات زبان دوم دکتر سعيد کتابي دکتر منصور توکلي سروناز حاتمي 87.7.27 141
بررسي مقابله اي کنش گفتاري معذرت خواهي در زبان اموزان فارسي و کردي با ساختار مشابه در انگليسي دكتر محمد عموزاده دكتر عباس اسلامي راسخ محمدرضا صادقي 87.7.28 142
تغيير نمود وضعي کلمات با ديدن متن گفتار هاي آني: بررسي تاثير ديدن انواع مختلف فيلم هاي زير نويس شده بر عملکرد زبان آموزان پيشرفته در تکليف زباني ارزيابي وضعي و تست فراخواني فعال لغت دکتر منصور توکلي دکتر سعيد کتابي راضيه رباني يكتا 87.7.28 143
فرمت سؤالي چندگزينه‌اي و چندگزينه‌اي درست- نادرست: يک مقايسه بين دو نسخه ازيک آزمون مشابه ازامتحانات ورودي دانشگاههاي دولتي ايران دکتر حسين پيرنجم الدين دکتر حسين براتي علي مبلغ 87.7.29 144
بررسي دانش ايميل نويسي در زبان آموزان ايراني: تاثير فاصله ي اجتماعي و صميميت بر رسميت ايميل هاي ارسال شده دکتر منصور توکلي دکتر سعيد کتابي شهلا جانقربان 87.7.29 145
تاثير بررسي نقش متفاوت انواع ابزار انسجام درنوشتار استدلالي زبان آموزان پيشرفته ايراني دکتر منصور توکلي دکتر منوچهر توانگرريزي امير روح الامين 87.7.30 146
تأثير آموزش صريح نشانه هاي فراگفتماني برعملکرد نوشتاري فراگيران زبان خارجي دكتر احمد معين زاده دکتر حسين وحيددستجردي مريم شيرزاد 87.11.30 147
بررسي تاثير انگيزش و نگرش بر مهارت گفتاري در محيط هاي علمي: مطالعه موردي دانشجويان ايراني دکتر منصور توکلي دكتر زهره كسائيان حميده مرزبان 87.12.3 148
تاثير آموزش زبان در متن از طريق تکاليف آموزشي پيرامون شعر و سرودهاي انگليسي بر يادگيري و بخاطر سپاري دستور زبان: مطالعه موردي زبان آموزان ايراني دکتر سعيد کتابي دکتر منصور توکلي مصطفي مرتضوي 87.12.7 149
تاثير روش تدريس دو سويه بر درک مطلب زبان آموزان متوسط ايراني دکتر منصور توکلي دکتر احمد معين زاده عباس حداد 88.4.21 150

 

رشته مترجمي زبان انگليسي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

امثال در ميان فرهنگها: جنبه هاي سبكي ترجمه فارسي كتاب امثال سليمان (ع)

دکتر اکبر افقري

دکتر حسين وحيددستجردي

بهادر صادقي

83.9.2

1

استعاره در ترجمه: بررسي تطبيقي رمان 1984 جرج اورول و دو ترجمه فارسي آن

هلن اوليايي نيا

دکتر حسين وحيد دستجردي

غلامرضا اصغرپورماسوله

83.9.16

2

اغراق در ترجمه: بررسي موردي سه ترجمه از تراژدي رستم و سهراب به زبان انگليسي

هلن اوليايي نيا

دکتر اکبر افقري

اميرحسين غريب

83.10.15

3

بررسي کمي استعاره در نگارش و ترجمه فارسي و انگليسي دانشجويان زبان انگليسي

دکتر اکبر افقري

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

سکينه تقي زاده

84.3.24

4

ترجمه پذيري زبان مجاز در شعر نو فارسي: مطالعه موردي زبان مجاز در اشعار سهراب سپهري

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر حسين وحيد دستجردي

مسعود عزيزي نژاد

84.6.28

5

بررسي ترجمه انگليسي زبان عاميانه فارسي در مدير مدرسه اثر جلال آل احمد

دکتر حسين وحيد دستجردي

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

سوسن نيک رو

84.6.30

6

بررسي مقابله اي معناي ضمني در ترجمه شعر رباعيات خيام نيشابوري دکتر محمدرضا طالبي نژاد دکتر حسين وحيد دستجردي ساسان جمشيدي 84.7.28 7
بررسي مقـابله اي برگردان انـگليسي اصطـلاحات فرهنـگْ محـور گلستان سعـدي

دکتر حسين وحيد دستجردي

دکتر احمد معين زاده اکبر خرمي مشکاني 84.7.30 8
بررسي ميزان بروز غلطهاي ميان زباني در ترجمه فارسي به انگليسي دانشجويان کارشناسي زبان انگليسي دکتر اکبر افقري دکتر هلن اوليايي نيا آزاده لباف 84.7.27 9
کيفيت ترجمه و روش سنتي و کلي نگرِ سنجش کيفيت ترجمه در محيط دانشگاهي در ايران دکتر اکبر افقري دکتر محمدرضا طالبي نژاد جمشيد جهانبخش 84.10.27 10
الگوهاي حذف و راهكارهاي ترجمه آنها د رمتون نمايشي انگليسي - فارسي دکتر محمدرضا طالبي نژاد دکتر حسين وحيد دستجردي ميترا شهابي 85.4.25 11
بررسي ترجمه اصطلاحات در زيرنويس فارسي فيلم هاي زبان اصلي انگليسي دکتر حسين وحيد دستجردي دکتر سعيد کتابي سيما فردوسي 85.6.1 12
مشکلات ترجمه اي استعاره هاي اندام هاي داخلي بدن در فارسي و انگليسي دکتر حسين وحيد دستجردي دکتر محمدرضا طالبي نژاد رويا رنجبرمحمدي 85.6.29 13
بررسي بينامتني ترجمه‌ي تلميحات اسامي خاص در دو ترجمه‌ي مثنوي معنوي دکتر محمدرضا نصراصفهاني دکتر حسين وحيد دستجردي سارا صاحب هنر 85.7.8 14
بررسي ترجمه افعال دو کلمه اي انگليسي به فارسي در سالار مگسها و سه ترجمه فارسي آن دکتر احمد معين زاده دکتر منوچهر توانگرريزي مهتاب حسيني 85.7.10 15
بررسي جالش هاي ميان حفظ ساختار نهادي و رسيدن به تعادل کارکردي در ترجمه ساختارهاي نهادي شده نشاندار انگليسي به فارسي دکتر منصور کوشا دکتر عباس اسلامي راسخ هادي حکيم شفايي 85.7.24 16
بررسي مقايسه اي راهکارماي (استراتژي) ترجمه و عملکرد ترجمه اي دانشجويان مترجمي و غيرمترجمي دکتر محمدرضا طالبي نژاد دکتر حسين وحيد دستجردي اسماء معيني 85.11.1 17
آرايه ي "تشخيص" در ترجمه: ترجمه ي "تشخيص" حيوانات در مزرعه ي حيوانات نوشته ي جورج ارول دکتر حسين پيرنجم الدين دکتر محمدرضا طالبي نژاد فرزانه باقري 85.11.18 18
بررسي سه مشکل همنشيني واژگان در ترجمه رمان خشم و هياهوي فا کنر دکتر محمدرضا طالبي نژاد دکتر هلن اوليايي نيا علي مطلبي 85.12.2 19
بررسي تأثير آشنايي با فرهنگ زبان منبع بر ترجمه هاي انگليسي مفاهيم فرهنگ محور گلستان سعدي هلن اوليايي نيا دکتر حسين پيرنجم الدين محمود اردودري 86.4.11 20
بررسي ترجمه نقش هاي معنايي، منظوري و سبکي علائم نشانه گذاري دکتر سعيد کتابي هلن اوليايي نيا مريم سعيدي 86.4.12 21
بررسي ترجمه پذيري جناس در ترجمه انگليسي اشعار حافظ دکتر حسين آقاحسيني دکتر سعيد کتابي پروانه معاذالهي 86.4.16 22
بررسي بين فرهنگي راهبردهاي اتخاذ شده در ترجمه ي اصطلاحات نمادين پرندگان در "منطق الطير عطار": چگونگي رفع موانع ترجمه عوامل نمادين دکتر احمد معين زاده دکتر حسين وحيد دستجردي ناهيد يوسفي گورتي 86.6.28 23
بررسي ترجمه فارسي سبک روايي: مطالعه موردي يک رمان ويرجينيا وولف The Waves دکتر حسين پيرنجم الدين دکتر هلن اوليايي نيا سميه دل زنده روي 86.6.28 24
آشکارسازي متني در دو نوع متن توصيفي و خبري دکتر حسين وحيد دستجردي دکتر احمد معين زاده محمدباقر روزگار 86.7.4 25
بررسي تطبيقي ترجمه اصطلاحات مربوط به احکام اسلامي در قرآن کريم دکتر سردار اصلاني دکتر حسين پيرنجم الدين بهاره زماني 86.7.25 26
بررسي ترجمه تنوعات گويشي هاکلبري فين به فارسي: مشكلات و راه حل ها دکتر حسين وحيد دستجردي دکتر حسين پيرنجم الدين ابراهيم احمديان 86.11.29 27
محوريت زبان مقصد در مقابل محوريت زبان مبدأ در ترجمه طنز: بررسي طنز در بوستان سعدي دکتر سعيد کتابي دکتر حسين وحيد دستجردي فرزانه رقاع 87.4.22 28
بررسي مبتداي برجسته شده در ترجمه دو متن استدلالي از زبان انگليسي به زبان فارسي: کاوشي در معناي متن دکتر حسين وحيد دستجردي دکتر احمد معين زاده الهام رجب دري 87.6.31 29
بررسي ترجمه‌ي دستورالعمل هاي دارويي و ميزان مفيد بودن آن ها (کاربردشان) براي بيماران دكتر طاهره چنگيز دکتر هلن اوليايي نيا طيبه سادات حسيني 87.7.2 30
بررسي مقابله اي ترجمه استعارات رنگ در دو ترجمه انگليسي از شاهنامه فردوسي دکتر حسين وحيد دستجردي دکتر حسين پيرنجم الدين انوشه شباني 87.7.24 31
بررسي ترجمه صفات به مثابه يکي از مشخصه هاي سبک تاثرگرايا نه جوزف کنراد در دو ترجمه فارسي از "دل تاريکي" دکتر هلن اوليايي نيا دکتر حسين پيرنجم الدين شهرزاد پرورش 87.7.24 32
بررسي مقابله اي ترجمه اصطلاحات فرهنگ محور غزليات حافظ و برگردانهاي انگليسي آن توسط كلارك، آربري و اسميث دکتر احمد معين زاده دکتر حسين وحيد دستجردي رضا زارعي عين القاضي 87.7.27 33
بررسي مقايسه اي ترجمه تلميحات اسامي خاص شخصي و مکاني در شعر حافظ در دو ترجمه انگليسي و يک ترجمه فرانسه: رويکردي توصيفي دکتر حسين پيرنجم الدين دکتر سعيد کتابي عليرضا قانوني 87.7.30 34
بررسي ادات تاکيد در ترجمه هاي انگليسي قرآن کريم دکتر سعيد کتابي دکتر حسين وحيد دستجردي عليرضا بهره مند 87.10.25 35
بررسي مقابله اي راهکارهاي ترجمه محاوره در زيرنويس انگليسي فيلم هاي ايراني بعد از انقلاب دکتر احمد معين زاده دکتر حسين وحيد دستجردي نگار افتخاري 87.12.4 36
ترجمه پذيري جنبه‌هاي آشنايي زدايي شده در شعر سهراب سپهري دکتر حسين وحيد دستجردي دکتر حسين پيرنجم الدين سميه سادات پاكزاديان 87.12.5 37
ترجمه فارسي نوواژگان: مطالعه اي بر رمان هري پاتر و محفل ققنوس دكتر حسين پيرنجم الدين دكتر عباس اسلامي راسخ مريم پناهي 87.12.17 38
بررسي تصريح در ترجمه ي فارسي انگليسي گونه هاي ادبي دکتر حسين وحيد دستجردي دکتر هلن اوليايي نيا مهدي واحدي كيا 88.4.14 39

 

1  2  3  4  >