تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : طوبي پاکيزه خو

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمد خاقاني

تاريخ دفاع : 12/12/81

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : -

بررسي علل كم علاقگي دانش آموزان دبيرستان به درس عربي در شهر شيراز

چكيده

موضوع تحقيق حاضر بررسي علل كم علاقگي دانش آموزان دبيرستانها نسبت به درس عربي در شهر شيراز است، اين تحقيق از نوع كاربردي است و فرضيات آن عبارت است از 1- كيفيت محتواي كتابها در كم علاقگي دانش آموزان موثر است 2- تسلط تخصصي دبيران در كم علاقگي دانش آموزان موثر است. 3- تسلط حرفه‌اي دبيران در كم علاقگي دانش آموزان موثر است. نمونه آماري شامل 170 نفر از دانش آموزان و 90 نفر دبيران عربي مي‌باشند. تحقيق شامل بخش عملي و بخش نظري مي‌باشد كه بخش نظري شامل مباحثي است كه بطور عام و خاص به آموزش زبان عربي مربوط مي‌شود. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه است پرسشنامه‌ها شامل 50 سئوال بسته پاسخ و دو سئوال باز پاسخ مي‌باشد ضريب اعتبار ارزيابي شده آن در اجراي اوليه 99% بدست امده است در زمينه فرضيه‌هاي سه گانه t مشاهده شده در پاسخهاي دبيران بالاتر از سطح خطاي 1% بود بدين معني است كه اين عوامل بالاتر از حد متوسط مؤثر هستند. ولي دانش آموزان در عامل مذكور فرضيه دوم را كمتر از حد متوسط موثر دانسته‌اند و t مشاهده شده در سطح خطاي 5%p در جوابهاي دبيران زن و مرد معنادار نيست يعني بين نظرات آنان تفاوت وجود ندارد ولي بين نظرات دانش آموزان در مورد فرضيه 2 تفاوت وجود دارد و دختران اين عامل را بيشتر موثر دانسته‌اند.

پاسخهاي دبيران براساس سابقه آنها نيز از طريق آزمون توكي مورد بررسي قرار گرفت و دبيران با سابقه 20-10 سال عوامل سه گانه را بيشتر از دبيران با سابقه 10 سال كمتر و 20 سال و بيشتر موثر دانسته‌اند. و دانش آموزان نيز به 5 گروه (سال اول دبيرستان، رشته علوم تجربي، رشته‌هاي فني و حرفه‌اي، رشته علوم انساني و دانش آموزان پيش دانشگاهي) تقسيم شده‌اند و پاسخهاي آنان نيز براساس آزمون توكي مورد ارزيابي قرار گرفته است. از اين 5 گروه دانش آموزان پيش دانشگاهي بيشتر از همه و دانش آموزان سال اول دبيرستان كمتر از همه عوامل سه گانه را موثر دانسته‌اند. در قسمت سئوالات باز پاسخ نيز عوامل ديگري برشمرده شده و پاسخها در پايان مورد بررسي قرار گرفته و راه حل هايي نيز براي افزايش علاقه دانش آموزان به اين درس ارائه شده است.