تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/11/81

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : بهنازالسادات ورادي اصفهاني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

فضايل اخلاقي در "زنبق دره" اثر بالزاک و "پرنسس دو کلو" اثرمادام دولافايت

چكيده

قرن 17، قرن درخشان فرهنگ،ادب واخلاق فرانسه است. قرني که در آن فضايل اخلاقي جايگاه ويژه اي دارند.کسب اين فضايل از افتخارات هر کس به شمار مي آيد و از ويژگي هاي اصلي ومهم نجيب زادگان شناخته مي شود.در اين ميان مادم دولافايت،بانوي تحصيل کرده وبا ذکاوتي که تواناييش در شناخت مسائل جامعه و عصر خويش باعث شهرتش شد،با نوشتن رمان معروفش شاهزاده خانم دوکلو به بررسي اخلاقي انسان ها مي پردازد .مبارزه ي ميان ارزش ها وهوسها که او با مهارت خاصي در رمان خويش به تصوير کشيده است،به صورت نمادي براي اين قرن جلوه گر مي شود.

دو قرن بعد يعني قرن 19،قرن بي ثباتي،بيماري و بي بندوباري پس از انقلاب کبير فرانسه است.قرني که در آن ماديات حاکم است و تنزل واز هم پاشيدگي ارزش هاي اخلاقي ،به اوج خود رسيده است.در چنين شرايطي ،نويسنده اي قهار چون بالزاک با نوشتن کمدي انسانيسعي در احياي اهميت و ارزش فضايل اخلاقي (خصوصا نزد زنان) دارد.شايد بتوان گفت اين اصلي است که بناي کار ادبي او بر آن استوارشده است.

فضيلت اخلاقي همان نيرويي است که انسان توسط آن به سمت نيکي مي گرايد و قوانين اخلاقي از جمله عفت و وفاداري (درزناشويي) پيروي ميکند.

اين پايان نامه با بررسي دو اثر زنبق دره اثر بالزاک و شاهزاده خانم دوکلواثر مادام دولافايت، نگرش اين دو نويسنده ي شهير فرانسوي را در مورد ارزش هميشگي وجايگاه والاي تقوي وفضايل اخلاقي که هرکدام با سبک وشيوه وزبان خاص خود به آن پرداخته اند مورد بررسي قرار مي دهد.