تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/6/82

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر حبيب اله گندم زاده

نام و نام خانوادگي : مهناز اعلائي بروجني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

بررسي چهره هاي مختلف آندرماک

چكيده

بررسي چهره هاي مختلف آندرماك در سه تراژدي زنان تروا اثر اوريپيد آندرماك اثر راسين و جنگ تروا روي نخواهد داد اثر ژيرودو موضوع تحقيق ميباشد.آندرماك شخصيت اسطوره اي و تاريخي ادبيات سمبل عشق مادرانه نماد وفاداري و تقوي است.

اين شخصيت ادبي در كنار ويژگي هاي جاودانه خويش در طي قرنها تحول يافته است.تحول او مديون تاثيراتي است كه نويسندگان و آفرينندگان اين شخصيت در زمانهاي خويش پذيرفته اند: تاثيرات مذهبي فرهنگي اجتماعي. از اين رو آندرماك براي هر نويسنده انعكاس زمان محسوب مي شود و نماد روشني از شرايط و وضعيت زنان معاصر تراژدي نويس قلمداد مي گردد.بررسي چهره هاي مختلف آندرماك در اين تحقيق تحول وضعيت زنان را در طول تاريخ نشان مي دهد.تعالي زن و نقش آفريني او در اجتماع ثمره همين تحول چشمگير بوده است كه در آندرماك ژيرودو به وضوح ديده مي شود.

نقش تاثيرات مذهبي اجتماعي فرهنگي بر روي نويسندگان باعث شده تا برداشت قهرمان داستانهايشان از مسئله سرنوشت و همچنين برداشت آنها از قهرماني تغيير يابد. و اين مفاهيم سنتي به مفاهيمي مدرن مبدل مي گردند كه با دنياي مدرن امروز سنخيت بيشتري مي يابد.