تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/6/82

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اکبر اصغري تبريزي

نام و نام خانوادگي : محبوبه باقري

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر حبيب اله گندم زاده

دنياگرايي و خردورزي از خلال دو اثر آهنگ روستايي و در تنگ از آندره ژيد

چكيده

در تنگ و آهنگ روستايي دو اثر مهم آندره ژيد مي باشند. در تنگ فضايي مبهم و غم انگيز از زندگي ژيد را به تصوير کشيده است. آليسا در حقيقت دختر عموي ژيد مادلن است. در اين اثر نويسنده سعي دارد نوعي تقوي و اومانيسم بيش از حد را به تصوير بکشد و با نشان دادن رنج آليسا و تنهايي ژروم و اين نوع عقيده را محکوم کند. همچنين آهنگ روستايي که در آن اثر هم نمونه هاي ديگري از عادتها و رسوم جامعه بورژوا زي به تصوير کشيده شده است. نويسنده سعي دارد در اين اثر روش بهتر خود شناسي و کشف خواسته ها و آرزوهاي دروني را به ما بياموزد و ما را ا ز هر گونه ريا و دروغگويي با ز دا رد.او در اين دو اثر افرادي که عقل و خرد ورزي را در ناديده گرفتن خوا سته ها و ا نديشه هايشان ميدا نند را مورد طعنه قرا ر ميدهد.

در اين تحقيق سعي شده با بررسي چهار شخصيت اصلي در دو داستان ( آليسا و ژروم و ژرترود و کشيش ) به درک بهتري از مفهوم دو سوژه دنياگرايي و خردورزي از نظر ژيد برسيم.