تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/6/82

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اکبر اصغري تبريزي

نام و نام خانوادگي : الهام محمدي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر حبيب اله گندم زاده

اسطوره و نماد در شازده کوچولو اثر سنت اگزوپري

چكيده

شازده کوچولو يکي از جذاب ترين آثار آنتوان دو سنت اگزوپري، نويسنده بنام فرانسوي است. اين کتاب پس از انجيل، پر خواننده ترين کتاب در فرانسه مي باشد. بسياري از خوانندگان اين اثر، آن را داستاني بچگانه و ساده مي پندارند که تنها براي سرگرمي کودکان نوشته شده است. اگر چه شازده کوچولو ممکن است از جنبه ظاهري قصه اي کودکانه به نظر برسد، ولي در واقع پيامي است از زبان يک کودک براي آدم بزرگها که مي خواهد راه چگونه خوشبخت زيستن را به آنها نشان دهد. مسايل مهمي چون: مذهب، معناي حقيقي زندگي، عشق، مرگ... در اين کتاب مورد نقد و بررسي قرار گرفته اند و در واقع مي توان گفت ازاين نظر شازده کوچولو يک اسطوره است زيرا: اولاً به مسايل مهم زندگي بشر مي پردازد وثانيا داستاني جهاني و فراگير است که مشكلات انسان را به طور كلي و بدون در نظر گرفتن زمان و مكان مورد بررسي قرار ميدهد.

سنت اگزوپري در اين کتاب براي تفهيم و انتقال بهتر افکار و عقايد خود، از نمادها و تصاوير بهره برده است زيرا به عقيده او، زبان تصوير بسيار گوياتر از زبان روزمره است که به سبب تکرار، قدرت القا و نفوذ خود را از دست داده است. بدون درک نمادهاي بکارگرفته شده در شازده کوچولو، نمي توان مفهوم واقعي و عميق اين داستان را فهميد. در اين تحقيق سعي ما بر اين بوده است که با کشف و توضيح اين نمادها، به درک بهتري از اين اثر زيبا و عظيم نايل شويم.