تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/6/82

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر حبيب اله گندم زاده

نام و نام خانوادگي : مريم جباري عربزاده

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

بررسي دو مقوله سكوت و صبر در سه اثر مارگريت دوراس(درد, مدراتوكانتبيل و شيدايي لل واشتاين)

چكيده

مارگريت دوراس نويسنده معاصر فرانسوي با برداشت جديدي كه از رمان و نوشته ادبي دارد به شهرت رسيده است. وي همچون ديگر نويسندگان رمان نو عناصر رمان سنتي را رد مي نمايد. دوراس معتقد است كه رمان مكاني است براي مطرح كردن انسان,‌ خصوصيات و مسائل وي. از اين رو همواره در صدد يافتن روش هاي است كه انسان سوال انگيز رمان خود را معرفي نمايد. او بر آنست كه گفتگوي دروني ذهني شخصيت رمانش را در اثرش منعكس نمايد . در اين رساله با بررسي دو مقوله سكوت وصبرو تطبيق هريك در اين سه اثر نويسنده سعي كرده ايم به دلايل سكوت انسان قرن حاضر كه در نهايت به صبرش منتهي مي شود بپردازيم.

انسان اين قرن با ذهني پريشان آنچنان در صدد غلبه بر مشكلات جهان مادي است كه ديگر قادر نيست با ديگران ارتباط برقرار كند. اين انسان حالت بيگانه اي را دارد كه نه ديگران را درك مي كند و نه ديگران او را درك مي كنند. حتي بنظر مي رسد زبان وي ديگر قادر به بيان انديشه هاي صحيح و منطقي نيست. اگر لحظه اي به گفتگوهاي ذهني وي گوش بسپاريم, در مي يابيم كه تا چه اندازه آشفته و در هم ريخته است . از اين رو مارگريت دوراس اين حالت اغتشاش ذهني انسان و ناتواني او را در پيگيري يك ماجرا از ابتدا تا انتها در رمانهاي خود منعكس مي كند .

دردي پنهاني, ‌غمي آشنا معمولا شخصيتهاي داستان هاي وي را در بر مي گيرد و تجلي اين احساسات در سكوت و صبر شخصيت هاي داستان جلوه گر مي شود. در اين رساله سعي ما بر اينست كه با مطالعه صبر و سكوت راهي براي درك بهتر سه اثر ياد شده اين نويسنده بيابيم.