تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 16/6/82

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر حبيب اله گندم زاده

نام و نام خانوادگي : مريم شيبانيان

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

تحليل شخصيت در مندو و چند داستان کوتاه ديگر اثر لو کلزيو

چكيده

«شخصيت» يکي از عناصر اساسي سازندة يک داستان مي باشد. اهميت اين عنصر تا حديست که به جرات مي توان گفت هيچ داستاني بدون آن شکل نمي گيرد. اين عنصر با در اختيار داشتن جادوي کلام و به عاريه گرفتن ساير خصوصيات انساني، گاه آنچنان عمل مي کند که به نظر مي رسد يک شخص حقيقي است و اين موضوع تأثيرپذيري اين عنصر را بر خواننده دوچندان مي کند.

از آنجا که نويسنده مي تواند از شخصيت هاي داستاني خود به عنوان حاملين پيام و نقطه نظرهايش بهره ببرد و در حقيقت از زبان آنها سخن بگويد، هميشه بين او و عنصر «شخصيت» مي توان رابطة نزديکي يافت.

در اين تحقيق، به بررسي اين عنصر از خلال کتاب مندو و چند داستان کوتاه ديگر مي پردازيم. اين بررسي که از وراي هشت داستان کوتاه اين کتاب صورت مي گيرد به شناخت هرچه بيشتر اين عنصر، روشن کردن ميزان تأثيرپذيري آن از جهان امروز، پي بردن به ديدگاه نويسنده و پيامهايي که براي مخاطبين خود به همراه دارد، کمک مي کند. بديهي است اين بررسي نهايتاً ما را در شناخت هر چه بيشتر اين نويسندة بزرگ فرانسوي ياري مي سازد.