تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/6/82

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر جعفر دلشاد

نام و نام خانوادگي : مصطفي نيک نام

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد علي ميرلوحي

تحقيق وشرح شواهد مجمع البيان

چكيده

تفسير مجمع البيان به عنوان يك تفسير علمي و ادبي در دانشگاههاي ايران خصوصاً در مقطع كارشناسي ارشد تدريس مي‌شود.

و مؤلف آن طبرسي (رحمه الله) اشعار زيادي از دوره جاهلي و اموي و عباسي براي بيان معاني و نكته‌هاي صرفي و نحوي و لغوي و شأن نزول آيات آورده است اما اين ابيات و لغات و نكات صرفي آن را توضيح نداده است.

و به نظر مي‌رسيد كه ضروريست كه مشكلات اين اشعار شرح داده شود تا خوانندگان اين تفسير بهتر آن را درك كنند.

بر اين اساس استاد دكتر سيد علي ميرلوحي پيشنهاد كردند كه دانشجويان اين موضوع را براي پايان نامه خود برگزينند و گروه زبان عربي با اين امر موافقت كرد و آن را محدود به شرح و توضيح لغات دير آشنا و بررسي صرفي آن نمود و از آنجا كه شواهد بسيار زياد بود و بررسي همه آن نيازمند زمان بسيار و كوشش طاقت فرسا داشت قرار بر اين شد كه هر دانشجو 150 بيت از آن را بررسي كند و سهم من از آيه 83 سوره مريم تا آيه 38 سوره نور گرديد.