تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 16/4/82

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سهيلا فتاح

نام و نام خانوادگي : ميترا زيبانژاد راد

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

بررسي صور خيال در كتاب ْدر لابيرنتْ اثرآلن روب گري يه

چكيده

رمان نو در ادبيات معاصر فرانسه جاي خاصي دارد. براي درك اين نوع رمان خواننده همواره با مشكلات گوناگوني مواجه مي شود.چرا كه بر اساس تعريف نظريه پردازان اين نوع ادبي را بايد رمان انكار ناميد.انكار هر آنچه تا كنون بعنوان عناصر اصلي رمان شناخته مي شود.در اين رساله هدف ما يافتن راههايي است كه بتوان به مفهوم اين آثار پي برد . از آنجا كه صور خيال كه همواره در آثار ادبي متجلي مي شوند از درون نويسنده سرچشمه مي گيرند و به گفته روانكاوان معمولاّ بازنماي احساس وي از موضوعي خاص ميباشند مي توان با بررسي آنها به مفاهيم جديد ي از اين آثارپي برد.

در اين رساله تلاش ما بر آن خواهد بود كه از طريق دسته بندي صور خيال موجود در يكي از آثار آلن روب گريه؛نويسنده رمان نو در ادبيات فرانسه؛ به نام در لابيرنت راهي براي درك اين اثر بيابيم.

در اين اثر دو نوع صور خيال تمييز داده ايم :رويائي و كاتاليز؛ كه با تعريفي كه از هر كدام ارئه داده ايم سعي كرده ايم تا هر يك را با صور خيال موجود در كتاب تطبيق دهيم.سپس در بخش دوم به باشلار رجوع كرده واز طريق نقطه نظرات وي صور خيال اين اثر بخصوص آب را بعنوان عنصر اصلي اين كتاب بررسي مي كنيم.در نهايت در بخش آخر سعي كرده ايم تا نشان دهيم چگونه اين صور خيال به يكديگر ارتباط داشته وتشكيل شبكه اي را مي دهند كه به اثر معنا و انسجام مي بخشد.