تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 14/7/81

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اکبر اصغري تبريزي

نام و نام خانوادگي : سيما عليان

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر حبيب اله گندم زاده

بررسي نوآوريهاي شعر آپولينر در دو كتاب «الكل» و «كاليگرام»

چكيده

در آغاز قرن بيست فصل تازه اي در شعر فرانسه گشوده شد كه گيوم آپولينر در آن جايگاه خاصي دارد. جسارت وي در عرضه كردن نوآوري از او يك پيشكسوت در زمينه شعر نوي فرانسه ساخته و به شعرش تازگي و زيبايي خاصي بخشيده است كه در بين هيچ يك از شاعران پيش از او ديده نمي شود. در اين تحقيق قصد ما اين بوده است كه به بررسي اين نوآوريها چه در شكل ظاهر شعر و چه در محتواي آن بپردازيم و به اين منظور ما رساله را به دو بخش مجزا تقسيم كرده ايم.

در بخش اول نوآوريها در شكل شعر آپولينر مورد مطالعه قرار گرفته است كه از اين قرار مي باشد:

1- تقارن ادبيات 2- حذف نقطه گذاري 3- استفاده از فرهنگ غني و كلمات نادر 4- هم آوايي 5- تكرار كلمات 6- تكرار اصوات استفاده از بيت آزاد 8- قافية نو 9- استفاده از شعر مصور در بخش دوم هم به بررسي و مطالعة نوآوريها در محتواي شعر شاعر پرداخته شده است كه عبارت است از: 1- تقارن اشعار 2-جان دادن به اشياء بي جان 3- ميل مفرط به زندگي مدرن 4-معرفي انسان دوستي به شيوه اي جديد 5- نو كردن تمهاي كلاسيك 6- وجود فرهنگي غني و متنوع 7- ترسيم دنيايي تصنعي و خيالي 8- كوبيسم

با مطالعه و بررسي اين نوآوريها شايد بتوان آنگونه كه شايسته است اين شاعر بزرگ را به دوستداران شعر نوي فرانسه شناساند.