تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 16/4/82

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سهيلا فتاح

نام و نام خانوادگي : پريسا فخار

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر اکبر اصغري تبريزي

بررسي ويژگيهاي قهرمان رمانتيک از خلال شاترتون اثر آلفرد دو ويني و هرناني اثر ويکتور هوگو

چكيده

مکتب رمانتيسم بر اساس برتري احساسات بر عقل و نيزبرتري تخيل برواقعيت پايه ريزي شده و به بررسي زندگي داخلي فرد مي پردازد. موضوع اساسي مورد توجه نويسندگان اين مکتب انسان در جستجوي حقيقت واقعي خويش مي باشد .احساس واقعي که در اين مکتب به چشم مي خورد نارضايتي است که دو رفتار يا دو ويژگي متفاوت را ايجاد مي کند: گاه فرد را به سوي نوعي ايده آل سوق مي دهد و در او ايجاد حالت شور و اشتياق نموده و گاه او را به سمت اندوه کشانده و در او ايجاد حالت سر خوردگي مي نمايد. نويسندگان اين سبک به معرفي قهرمانان نا اميد يا اندوهگين پرداخته اند . قهرمانان رمانتيک موجوداتي احساسي هستند که از واقعيت گريخته و در جستجوي يک دنياي ايده ال و تصنعي مي باشند.. اين قهرمانان که بر اساس ويژگيهاي شخصي و فلسفه خاص هر نويسنده پردازش شده اند داراي خصو صيات مشترک ودر عين حال متفاوتي مي باشند. در اين پايان نامه ابتدا به مطالعه زندگي دروني و وجوه تشابه هرناني و شاترتون سپس به جستجوي تفاوتهاي آنان و در نهايت به ريشه يابي علل اين تفاوتها و بررسي دو فلسفه متفاوت اين دو نويسنده بزرگ قرن نوزده هوگو و ويني پرداخته ايم.