تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 16/4/82

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : فريبا فراهاني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

قهرماني در پوليوکت اثرپيير کورني و سرنوشت بشري اثرآندره مالرو

چكيده

يکي از موضوعاتي که همواره فکر نويسندگان اعصار مختلف را به خود مشغول داشته است انسان و مشکلاتش مي باشد.در طول تاريخ انديشمندان در جستجوي زيبايي و بزرگي روح بوده اند.نويسندگان قرن هفده فرانسه نيز از اين قاعده مستثني نبوده و کوشيده اند تا از وراي آثارشان شخصيتهايي متعالي به جامعه ارائه دهند، شخصيتهايي که بخاطر پايبندي به اخلاقيات برتر از ديگران شده و قادر به انجام اعمالي باشند که ديگران از انجامشان ناتوانند،انسانهايي که بتوانند الگو واقع شوند. بر اين اساس ادبيات قرن هفده شاهد تبلور نوع خاصي از بزرگي و عظمت در قالب قهرماني است.کورني در تمامي اثارش به خوبي اين قهرماني را منعکس مي کند.

آندره مالرو در حالي پا به عرصه زندگي ادبي مي گذارد که جنگ جهاني اول اروپا را در هم شکسته است.جنگ پايان يافته در حاليکه براي اولين بار زيان وارده به فاتحان به بزرگي خسارتي است که شکست خوردگان متحمل گشته اند. تشويش بر فکر و روح انسان اين دوره حاکم شده است، ارزشهاي سنتي به سختي متزلزل گشته اند. گذشتن از چنين شرايطي نيازمند کوشش فکري و ذهني خاصي است. بنابراين نويسندگان اين دوره متعهد مي شوند تا مفهوم جديدي از انسان، به انسانهاي خسته از جنگ ارائه دهند.

کورني و مالرو، هر کدام به روش خود و بر اساس نيازها و مشکلات جامعه خود، مي کوشند تا اين مفهوم جديد انسان را با خلق قهرماناني بزرگ، به جامعه خويش ارائه دهند.