تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/4/82

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر جعفر دلشاد

نام و نام خانوادگي : سيد جواد موسوي زاده

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

تحقيق و شرح شواهد شعري مجمع‌البيان

چكيده

دانشمندان مسلمان قرآن را از جنبه‌هاي مختلف مخصوصاً از نظر تفسيري مورد بحث و بررسي قرار داده‌اند و در اين راستا كتابهاي تفسير فراواني را به رشته تحرير درآورده‌اند كه اهميت اين كتابها در پژوهشهاي اسلامي و قرآني بركسي پوشيده نيست. از مهمترين اين تفسيرها تفسير مجمع‌البيان علامه محقق ابوعلي بن‌ حسن طبرسي متوفي به سال 548 هـ. مي‌باشد. اين تفسير قواعد صرف و نحو را در خود جاي داده و به شرح و توضيح لغات پرداخته است و براي مشخص‌ نمودن معني آيات از ابيات شعر دوره قبل از اسلام و اسلامي كمك گرفته ولي اين ابيات را شرح نداده است. و ما براي فهميدن دقيق و عميق آن نيازمند شرح و توضيح نكات لغوي و صرفي شواهد شعري آن هستيم اين تحقيق كلمات ناآشناي 150 بيت از ابيات اين تفسير را معني نموده و به توضيح نكات صرفي اين ابيات پرداخته است سپس اين ابيات را شرح و توضيح داده است. لذا اين تحقيق فهميدن اين تفسير را آسان خواهد نمود و ا زطريق شرح و توضيح ابيات و بيان لغات ناآشنا و توضيح آنها از نظر صرفي اين تفسير را در جايگاه ويژه‌اي كه در خور آن است قرار خواهد داد.