تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 72.2.27

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : -

نام و نام خانوادگي : غلامحسن محبي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر غلامعلي کريمي

شرح‌ حال‌ مختصري‌ از سيد حميري‌ و ابن‌ فارض‌ و شرح‌ قسمتي‌ از اشعار آن‌ دو

چکيده

اين‌ رساله‌ همانطور كه‌ از عنوان‌ آن‌ برمي‌آيد در برگيرنده‌ دو موضوع‌ است‌. اما با توجه‌ به‌ آنچه‌ گفته‌ خواهد شددو موضوع‌ ارتباط‌ زيادي‌ با هم‌ دارند و كاملاً جدا از هم‌ نيستند

ابتدا شرح‌ حالي‌ است‌ مختصر و موجز در عين‌ حال‌ گويا و مفيد از زندگي‌ ابن‌فارض‌ (با استفاده‌ از منابع‌ موردقبول‌ اين‌ رشته‌)، پس‌ از آن‌ ثانيه‌ صغري‌ و ميمه‌ خمريه‌ كاملاً شرح‌ و ترجمه‌ شده‌است‌. سپس‌ شرح‌ حال‌ نسبتاًمفيدي‌ كه‌ لااقل‌ بنده‌ در زبان‌ فارسي‌ نمونه‌ آنرا نيافته‌ام‌، از سيد حميري‌ تقديم‌ علاقمندان‌ شده‌است‌. سرانجام‌رساله‌ با شرح‌ قصائد و گزيده‌هايي‌ از سيد حميري‌ پايان‌ مي‌پذيرد. دوستداران‌ صرف‌ و نحو مي‌توانند نكات‌ بسياردقيق‌ صرفي‌ نحوي‌ را در خلال‌ سطور رساله‌ بيابند و بي‌شك‌ اهل‌ فن‌ نيز بي‌بهره‌ نخواهند ماند(انشاا..) طالبان‌ظرافتهاي‌ بلاغي‌ نيز خواهند توانست‌ از نكات‌ بي‌شمار بلاغي‌ بخصوص‌ محسنات‌ لفظيه‌ سود برند. با اينكه‌نگارنده‌ سطور خود بي‌بهره‌ از «حال‌» است‌ ولي‌ با استفاده‌ از اشارات‌ و تنبيهات‌ سالكان‌ راه‌ طريقت‌ اهل‌ حال‌ را نيزبي‌بهره‌ نخواهد گذارد و در شرح‌ اشعار ابن‌فارض‌ طالبان‌ را به‌ خوان‌ معرفت‌ فراخواهد خواند. گرچه‌ برگه‌ سبزي‌است‌ تحفه‌ درويش‌ و شايان‌ گفتن‌ نيست‌

دوستداران‌ تاريخ‌ ادبيات‌ با دو تحقيق‌ نسبتاً عميق‌، از دو شاعر برجسته‌ روبرو خواهند شد و علاوه‌ بر آگاهي‌ ازمنابع‌ جديد به‌ نكات‌ نشنيده‌اي‌ از احوالات‌ اين‌ دو شاعر خصوصاً سيد حميري‌ دست‌ خواهند يافت‌

و اما سرانجام‌ خوش‌ شاهنامه‌ اينكه‌ عاشقان‌ بر تعداد اهل‌البيت‌(ع‌) در شرح‌ اشعار سيد حميري‌ به‌ قطره‌اي‌ ازدرياي‌ فضائل‌ خاندان‌ خاتم‌المرسلين‌ دست‌ مي‌يابند و خوشنود و شادمان‌ از اين‌ سفر باز خواهند گشت‌. علت‌ وانگيزه‌ انتخاب‌ اين‌ رساله‌ پس‌ از قصد قربت‌ اين‌ بود كه‌ اشعار عرفاني‌ و اشارت‌ گونه‌ ابن‌فارض‌ تاثير فراواني‌ در شعرشعراي‌ ما گذاشته‌ و شعر بسياري‌ از آنان‌ دقيقاً ترجمه‌ اشعار ابن‌فارض‌ است‌. علاوه‌ برآن‌ بسياري‌ بر تشيع‌ او تصريح‌كرده‌اند. سيد حميري‌ نيز ستاره‌ درخشان‌ ادبيات‌ شيعه‌ است‌ و شاعري‌ است‌ كه‌ امام‌ صادق‌، امام‌ كاظم‌ و طفوليت‌امام‌ رضا (ع‌) را نيز درك‌ كرده‌است‌. يعني‌ اين‌ دو شاعر، كاملاً با جامعه‌ ما مرتبط‌