تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 71.12.19

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : -

نام و نام خانوادگي : مجيد صالح بيک

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر غلامعلي کريمي

كميت بن زيد اسدي همراه با شرح گزيده اي از هاشميات

چکيده

نويسنده‌ رساله‌ پس‌ از  مقدمه‌اي‌ كوتاه‌  كه‌ طي‌ آن‌ دلايل‌ انتخاب‌ موضوع‌ را كه‌ اهم‌ آن‌ علاقه‌ وي‌ به‌ شناساندن‌شاعران‌ شيعه‌ است‌ باقتضاي‌ موضوع‌ طي‌ چند صفحه‌ از «شيعه‌» سخن‌ به‌ ميان‌ آورده‌ و سپس‌ به‌ شرح‌ احوال‌كميت‌ شاعر اهل‌البيت‌ عليهم‌السلام‌ پرداخته‌ و به‌ صورتي‌ مستند و به‌ ترتيب‌ از ولادت‌، نام‌ و نسب‌، خصوصيات‌اخلاقي‌ و تحصيلات‌ و دانش‌ وي‌ جايگاه‌ شاعر در ميان‌ شاعران‌شيعه‌ سخن‌ گفته‌ و سپس‌ معتقدات‌ وي‌ وچگونگي‌ روابطش‌ با خالد قسري‌ كارگزار هشام‌ در كوفه‌ و نيز ارتباطش‌ با خود هشام‌بن‌ عبدالملك‌ سخن‌ به‌ ميان‌آورده‌ و سرانجام‌ زمان‌ درگذشت‌ وي‌ را بدست‌ داده‌است‌ پس‌ از اين‌ شرح‌ احوال‌ به‌ هنر شاعري‌ وي‌ پرداخته‌ ومضامين‌ شعر وي‌ را مورد بررسي‌ قرار داده‌ و سخن‌ را به‌ هاشميات‌ او كه‌ عبارت‌ از ستايشهاي‌ شاعر از اهل‌ بيت‌پيامبر (ص‌) و دفاع‌ از حق‌ آنان‌ در خلافت‌ است‌ كشانيده‌ و ويژگي‌هاي‌ هاشميات‌ را برشمرده‌ و سپس‌ به‌ معرفي‌ديوان‌ او پرداخته‌است‌

در بخش‌ دوم‌ رساله‌ گزيده‌هايي‌ از هاشميات‌ را ترجمه‌ و شرح‌ كرده‌است‌ شيوه‌ كار وي‌ چنان‌ است‌ كه‌ ابتداضبط‌ هر بيت‌ را بدست‌ داده‌ و سپس‌ مفردات‌ آن‌ را با استفاده‌ از فرهنگهاي‌ لغت‌ شرح‌ كرده‌ و سپس‌ كوشيده‌است‌ تاترجمه‌ بيت‌ را بدست‌ دهد و پس‌ از آن‌ هر گاه‌ بيم‌ ناروشني‌ مفهوم‌ بيت‌ مي‌رفته‌ با افزودن‌ شرحي‌ خواننده‌ را دردريافت‌ معني‌ شعر ياري‌ كرده‌ و ضمناً در مواقع‌ مقتضي‌ نكات‌ مهم‌ دستوري‌ و بلاغي‌ را نيز در شرح‌ مورد اشاره‌قرار داده‌است‌. گزيده‌هايي‌ كه‌ ترجمه‌ و شرح‌ كرده‌است‌ به‌ ترتيب‌ عبارتند از: 1ـ هاشميه‌ 2ـ هاشميه‌ 3ـ هاشميه‌ 4ـهاشميه‌ در پايان‌ منابع‌ و مآخذ كار خود را نيز بدست‌ داده‌است‌