تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 71.6.25

رشته و گرايش : زبان عربي-ادبيات

استاد مشاور :دکترغلامعلي کريمي

نام و نام خانوادگي : علي دودمان کوشکي

دانشكده : زبانهاي خارجي 

استاد راهنما : دکتر سيد علي ميرلوحي 

ترجمه و تحقيق کتاب ينابيع المعاجز و اصول الدلائل

چكيده

موضوع‌ اين‌ كتاب‌ چنان‌ كه‌ از اسم‌ آن‌ پيدا است‌ در بيان‌ روايات‌ و احاديثي‌ است‌ كه‌ در شان‌ ائمه‌ طاهرين‌ عليهم‌السلام‌ وارد شده‌است‌. مترجم‌ در مقدمه‌اي‌ كه‌ بر ترجمه‌ و تحقيق‌ اين‌ كتاب‌ نگاشته‌ از تاثير حديث‌ در علوم‌اسلامي‌ و در ادبيات‌ عربي‌ و فارسي‌ سخن‌ گفته‌ است‌ آنگاه‌ به‌ شرح‌ حال‌ مولف‌ كتاب‌ ينابيع‌ المعاجز پرداخته‌ ونخست‌ اشتقاق‌ كلمه‌ بحرين‌ و معاني‌ آن‌ و خلاصه‌ خصوصيات‌ لفظي‌ آن‌ را شرح‌ داده‌ و به‌ بيان‌ موقعيت‌ و سابقه‌تاريخي‌ و سياسي‌ و جغرافيائي‌ آن‌ پرداخته‌ و از اسلام‌ آوردن‌ مردم‌ بحرين‌ و تشيع‌ آنها سخن‌ گفته‌ و آنگاه‌ از شرح‌حال‌ و زندگي‌ علامه‌ بحراني‌ و استادان‌ و شاگردان‌ و تاليفات‌ وي‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آورده‌ و سپس‌ وارد اصل‌ كار يعني‌ترجمه‌ كتاب‌ مذكور شده‌است‌. متن‌ كتاب‌ شامل‌ 21 باب‌ است‌ كه‌ در باب‌ اول‌ آن‌ بطور خلاصه‌ به‌ فضيلت‌ قران‌كريم‌ و اشتمال‌ آن‌ بر بيان‌ همه‌ علوم‌ و امور اشاره‌ شده‌ و در ساير ابواب‌ خصال‌ و فضائل‌ اخلاقي‌ و امتيازات‌معنوي‌ و روحاني‌ ائمه‌ اطهار عليه‌السلام‌ از طريق‌ روايات‌ مسلسل‌ بيان‌ شده‌است‌. مترجم‌ به‌ ترجمه‌ متن‌ اكتفانكرده‌ بلكه‌ كوشيده‌است‌ تا مواردي‌ كه‌ احياناً اصل‌ متن‌ دستخوش‌ تحريف‌ و يا احياناً اغلاط‌ چاپي‌ و غيره‌ بوده‌ بامراجعه‌ به‌ منابع‌ ديگر و با استنباط‌ خود اصلاح‌ كند و در نتيجه‌ متن‌ را ترجمه‌ و همراه‌ با ترجمه‌ تصحيح‌ نموده‌ وفهرست‌ تصحيحات‌ خود را در آخر ترجمه‌ (ص‌ 297-304) افزوده‌ و در پايان‌ به‌ فهرست‌ منابع‌ و مراجع‌ خود راكه‌ شامل‌ 93 مجلد كتاب‌ و مرجع‌ مي‌باشد تحت‌ عنوان‌ كتابنامه‌ آورده‌ است‌‌