تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مصطفي محسني

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر کامران زماني فر

تاريخ دفاع : 15/10/82

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : -

آموزش رفتارهاي فردي عاملهاي فوتباليست بصورت توزيع شده با استفاده از برنامه نويسي ژنتيكي

چکيده

بعضي از مسائل مربوط به عامل ها هنگامي قابل حل است كه از چندين عامل مستقل و در قالب يك همكاري تيمي در حل مسئله استفاده شده باشد. به اين سيستم ها، سيسستم هاي چند عامله گويند. فوتبال روبات ها نوعي سيستم چند عامله پيچيده است كه در آن عامل ها نقش بازيكن را ايفا مي كنند. رفتار هاي ممكنه زيادي براي عامل هاي فوتباليست وجود دارد. و مي توان براي هر كدام از اين رفتار ها يك تابع نوشت. اما آموزش ماشيني مي تواند در ارائه رفتار هاي عامل ها سيستم را همراهي كند. در اين شيوه بجاي برنامه نويسي مستقيم براي رفتارها، عاملها را براي انجام رفتار ها آموزش مي دهند. روش هاي مختلفي براي آموزش و يادگيري وجود دارد. از جمله مي توان شبكه هاي عصبي، درخت هاي تصميم گيري، الگوريتم هاي ژنتيكي و برنامه نويسي ژنتيكي نام برد.

برنامه نويسي ژنتيكي يكي از روش هاي حل مسئله به صورت حل مستقل از پارامترهاي داخلي مسئله است. اين سبك برنامه نويسي يك روش جستجوي تصادفي براي حل مسئله ارائه مي دهدكه حساسيت زيادي روي اطلاعات اوليه مسئله ندارد. برنامه نويسي ژنتيكي همان الگوريتم ژنتيكي است به طوري كه جمعيت ژنتيكي آن را برنامه هاي كامپيوتري تشكيل مي دهند. به علت خاصيت ذاتي موازي بودن اين روش مي توان آموزش را به صورت موازي و توزيع شده به منظور كمتر كردن هزينه زماني انجام داد.

هدف از اين تحقيق آموزش مهارت هاي فردي عامل هاي فوتباليست بصورت توزيع شده با استفاده از برنامه نويسي ژنتيكي است. در اين تحقيق با توجه به اينكه برنامه نويسي ژنتيكي داراي خاصيت ذاتي موازي بودن است و از طرفي فوتبال روبات ها شامل تعدادي عامل مستقل از يكديگر هستند، لذا آموزش عامل ها بصورت توزيع شده و با استفاده از عامل ديگري به نام مربي انجام مي شود. استفاده از عامل مربي به عنوان ايجاد مهارت ها به روش ژنتيكي و ارسال آنها به عامل هاي بازيكن به صورت توزيع شده و ارزيابي مهارت ها از طريق عامل هاي فوتباليست هدف اصلي اين تحقيق را دنبال ميكند. اين روش طراحي شده باعث شده كه علاوه بر آموزش عامل ها، عامل هاي بازيكن خود را كمتر با عملگر هاي ژنتيكي و توليد مهارت درگير كنند. ضمناً نشان داده شده است كه استفاده از برنامه نويسي ژنتيكي در چنين محيط هاي ديناميكي و نويز دار مي تواند يك روش موفق براي بهينه سازي رفتارهاي عامل هاي فوتباليست باشد.