تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مجيد شفيعي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر نعمت بخش

تاريخ دفاع : 28/6/83

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر محمدعلي نعمت بخش

ارزيابي، کاربرد و بهبود تکنيکهاي عامل‌گرا در مهندسي نرم افزار

چکيده

تكنولوژي عامل‌گرا يكي از پيشرفتهاي جديد در تكنولوژي نرم‌افزار كامپيوتر مي‌باشد. و بطور گسترده طي چند سال اخير رشد نموده است و در اين راستا زبانهاي عامل‌گرا، معماري‌ها و كاربردهاي مختلف ارائه شده است. سيستم هاي چند عامله داراي مزايائي مانند توزيع پردازش، كاهش پهناي باند ارتباطي، افزايش قابليت اطمينان و افزايش كيفيت مي‌باشند. اين تكنولوژي، از سال 1990 شروع شده و در مهندسي نرم‌افزار و علوم كامپيوتر به عنوان يكي از مهمترين فعاليتها و مهمترين حوزه‌هاي تحقيقاتي و توسعه مي‌باشد. تكنولوژي عامل‌گرا داراي كاربردهاي وسيع و متنوعي‌دركنترل ترافيك هوائي، پيمايش فضا، مديريت اطلاعات، تجارت الكترونيكي، شبيه سازي وغيره مي باشد.

توسعة سيستم‌هاي براساس عامل معمولاً توسط روش هاي غيررسمي و ابتكاري و نه تكنيكها و متدولوژيهاي مهندسي نرم‌افزار اجرا مي‌شود. با وجود تعداد زياد متدولوژي‌هاي عامل‌گرا، هيچكدام از آنها به اندازه كافي، كامل و جامع براي پشتيباني كامل از نيازهاي صنعتي براي توسعة سيستم‌هاي مبتني بر عامل نيستند. ارزيابي متدولوژي‌ها و شناخت نقاط قوت وضعف آنها، نقش مهمي در انتخاب آنها و همچنين پيشرفت آنها و توسعة نسل بعدي متدولوژي‌ها ايفاء مي‌كند. تنها در سالهاي اخير، ارزيابي از منافع و مزاياي اين متدولوژي‌ها، در تلاش‌هائي براي استاندارد نمودن اين ارزيابي‌ها مورد توجه قرار گرفته است.اخيراً [1]FIPA كوششي‌هائي در جهت استاندارد نمودن اين تكنيكها، نموده است. ولي هنوز راه طولاني در پيش است.

اين تحقيق، ارزيابي تكنيكهاي عامل‌گرا را مورد توجه قرار مي‌دهد. در اين ارزيابي، تمركز، روي ويژگي‌هاي كيفي متدولوژي‌هاي عامل‌گرا كه از فرآيند مهندسي، پشتيباني مي‌كنند، معطوف مي‌گردد. اين ويژگي‌ها شامل مفاهيم و خصوصياتي كه عامل‌ها را مشخص‌مي‌كند، نمادها و پشتيباني از فعاليتهاي مدل‌سازي، فرآيندهاي توسعه و عمل‌گرائي در متدولوژي مي‌باشد. اين معيارها، خصوصيات، ايجادكنندة چارچوب ارزيابي عمومي مي‌باشند.

با تحليل متدولوژي‌هاي عامل‌گرا، نقاط قوت وضعف آنها بر اساس روش‌ها و معيارهاي ارزيابي، بدست مي‌آيد. همچنين تشابه‌ها و تفاوتهاي آنها در رابطه با تكنيكها و مدلها، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. و پيشنهادات مقدماتي براي ايجاد متدولوژي‌هاي يكساني بر مبناي متدولوژي‌هاي مورد ارزيابي، انجام مي‌گيرد. اينچنين متدولوژي‌هائي در برگيرندة عمق كافي از همة خصوصيات و معيارهاي مطرح شده، مي‌باشد. اين پيشنهاد يك مرحله به سمت توسعة نسل بعدي متدلوژي‌هاي عامل‌گرا مي‌باشد.

[1] Foundation for Intelligent Physical Agents