تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : شهرام استکي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر موحدي نيا-دکتر احمد براآني

تاريخ دفاع : 29/6/83

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : -

ارائه روشي مناسب جهت تامين امنيت صحبت تحت پروتکل IP

چکيده

به دليل حساسيت ترافيك صحبت به تاخير، امن سازي آن اساسا توسط رمزنگاري پي‌درپي انجام مي‌گيرد. در اين روش نمونه‌هاي صحبت با خروجي يك مولد كليد XOR شده و صداي رمز شده را مي‌سازد. مولفه اصلي در اين رمزنگارها، مولد كليد مي‌باشد.

در اين پايان نامه، پس از بررسي اصول اوليه شبكه كامپيوتري و پروتكل IP، دلايل تامين امنيت صحبت تحت پروتكل IP به روش‌هاي خاص را مطرح نموده، سپس اصول اوليه رمزنگاري و بعد از آن رمزنگاري پي‌درپي را بررسي خواهيم نمود. از آنجاييكه قسمت اصلي هر رمزنگار پي‌درپي مولد كليد آن مي‌باشد، عمده روش‌هاي موجود رمزنگاري پي‌درپي و مولدهاي كليد را مرور كرده، و به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين روش‌ها از رمزنگاري پي‌درپي همزمان با مولد كليد اعداد شبه تصادفي استفاده مي‌نمايند. سپس با توجه به خصوصيات بهتر آماري و همبستگي كمتر بين نمونه‌هاي رشته اعداد ضد تصادفي در مقايسه با رشته اعداد شبه تصادفي، بهره‌گيري از رشته اعداد ضد تصادفي در رمزنگاري پي‌درپي پيشنهاد مي‌گردد. ليكن مشكل اصلي در اين زمينه حجم محاسبه و حافظه بالا و در نتيجه سرعت كم توليد رشته اعداد ضد تصادفي مي‌باشد، به طوريكه اين محاسبات زياد و حجم حافظه بالا، امكان استفاده از اين رشته اعداد براي رمزنگاري پي‌درپي صحبت را در عمل غير ممكن مي‌سازد. در ادامه الگوريتم جديدي براي تخمين اين رشته اعداد ارايه خواهيم نمود، بطوريكه علاوه بر دارا بودن سرعت محاسباتي بسيار بالا و نياز به حافظه بسيار كم، خواص اين اعداد را نيز حفظ مي‌نمايد. پس از آن با بيان يازده آزمون آماري، كارنمايي را براي بررسي شرايط لازم يك رشته اعداد، براي كاربرد در مقاصد رمزنگاري ارايه خواهيم نمود و سپس رشته اعداد ضد تصادفي تقريبي توليد شده را تحت آزمون‌هاي مذكور قرار خواهيم داد، و نشان خواهيم داد كه اين رشته اعداد خصوصيات لازم براي كاربرد در مقاصد رمزنگاري را دارا مي‌باشد. در نهايت الگوريتم جديدي براي رمزنگاري پي‌درپي صحبت با استفاده از الگوريتم محاسبه تقريبي رشته اعداد ضد تصادفي پيشنهادي، به‌صورت خود همزمان ارايه خواهيم داد.