تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : هادي طباطبايي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمد براآني

تاريخ دفاع : 27/4/83

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : -

داده کاوي در پايگاه داده هاي همگون جهت استخراج قوانين ارتباطي توسط عامل هاي متحرک

چکيده

گسترش روز افزون حجم داده هاي ذخيره شده در پايگاه هاي داده از يك طرف ، و روند توزيعي شدن پايگاه هاي داده در نمايندگي هاي موسسات بزرگ موجب شده تا خلا نبود الگوريتم هاي كارايي كه بتواند ، اين پايگاه هاي داده را بصورت توزيع شده مورد داده كاوي قرار دهد ، بيش از پيش احساس شود. در اين تحقيق الگوريتمي FP-Growth توزيع شده پيشنهاد شده است كه بوسيله آن مي توان قوانين ارتباطي را از پايگاه هاي داده توزيع شده استخراج كرد. به منظور حل مشكل عدم وابستگي به معماري ماشين ، تصميم گرفته شد كه از عامل هاي متحرك استفاده شود. الگوريتمي كه در اين تحقيق ارائه گرديد به گونه اي مي باشد كه مي توان آن را توسط عامل هاي متحرك اجرا كرد. همچنين در اين تحقيق واحد ها و قسمت هايي كه بايد براي عامل هاي متحرك در نظر گرفت و جزييات انجام كار توسط عامل هاي متحرك نيز ارائه شده است.

عمده ترين مزاياي روش ارائه شده عبارتند از : افزايش قابليت گسترش پذيري ، انعطاف پذيري در برابر تغييرات الگوريتم ، عدم وابستگي به معماري ماشين ، امكان هوشمند كردن سيستم با استفاده ازعامل هاي هوشمند و عدم نياز به برقراري ارتباط همگام بين سايت ها.

الگوريتم پيشنهادي نيز نسبت به روش مركزي داراي مزيت هاي زير است كاهش قابل توجه زمان پاسخ مربوط به ساخت درخت الگو ، افزايش بهره وري استفاده از شبكه ، كاهش زمان مرور پايگاه هاي داده ، بهره گيري از مزاياي پردازش موازي ، استفاده از حافظه هاي محلي و افزايش قابليت گسترش پذيري در اندازه پايگاه داده.

اين تحقيق در زمينه بانكداري ، بيمه ، مخابرات و سيستم هاي بارزگاني و بازاريابي كاربرد فراواني دارد. در حقيقت در هر موسسه اي كه پايگاه هاي داده حجيم و توزيع شده وجود داشته باشد اين تحقيق به توسعه و ايجاد سيستم هايي كه بوسيله آن مديران ارشد بتوانند تصميمات مهم مديريتي و استراتژيك را اتخاذ كنند كمك شاياني خواهد كرد.