تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ريحانه مسيح زاده

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش

تاريخ دفاع : 27/4/83

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر احمد براآني

طراحي و پياده سازي يك مدل يكپارچه سازي سيستمهاي نرم افزاري ناهمگون مبتني بر معماري سرويس گرا

چکيده

يكپارچه سازي نرم افزارها فرآيندي ضروري، وقتگير و گرانقيمت است. معماري سرويس گرا جديدترين و كاراترين متد توليد نرم افزارهاي با قابليت يكپارچه سازي بالا مي باشد. نرم افزارهاي سرويس گرا توسط تكنولوژي ميان افزار -اشياء توزيع شده و يا سرويسهاي وب پياده سازي مي شوند . استفاده از هر يك از اين تكنولوژيها ما را از مزاياي ديگري محروم مي سازد بنابراين يك معماري تركيبي با عنوان "معماري سرويس گراي چند لايه اي " پيشنهاد مي شود كه از اشياء توزيع شده در سطوح پايين و از سرويسهاي وب در سطوح بالاي نرم افزار استفاده مي نمايد . استفاده از اين معماري تنها به مواردي محدود مي شود كه برنامه موجود بر اساس تكنولوژي اشياء توزيع شده ايجاد شده است و در مواردي كه برنامه اي بدون تفكر سرويس گرا ايجاد شده است راه حلي ارائه نمي دهد و در نتيجه استفاده از آن در چنين مواردي ممكن نمي باشد.

در اين تحقيق ابتدا به بررسي كليات و ساختار معماري سرويس گراي چندلايه اي و شرايط لازم براي اجراي آن مي پردازيم سپس مدلي را بر اساس شيوه Screen Scraping براي تبديل سرويسهاي قابل دسترس از طريق واسط گرافيكي برنامه موجود به سرويسهاي اشياء توزيع شده ارائه مي دهيم . با به كار بردن مدل پيشنهادي ، مدل جامعي را براي معماري سرويس گراي چندلايه اي پيشنهاد مي كنيم كه محدوديت مورد بحث را تا حد زيادي برطرف مي نمايد.