تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : شهاب دهقاني

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر قاسم آقايي

تاريخ دفاع : 28/4/83

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر محمدعلي نعمت بخش

استفاده از منطق فازي در مذاکره دو جانبه چند وجهي بين عاملهاي خودمختار خريدار و فروشنده

چکيده

در اين تحقيق، يک مدل مبتني بر منطق فازي براي مذاکره دوجانبه چند وجهي، بين عاملهاي خودمختار خريدار و فروشنده، ارائه شده است.در مدلهاي قبلي براي مذاکره دوجانبه، سعي بر اين بود که نتيجه مذاکره عادلانه باشد و طرفين سعي بر افزايش سود شخصي خود نيز داشتند(يعني عاملها در يک محيط تقريبا رقابتي به مذاکره مي پرداختند).نکته اي ديگر که مي توان از مدلهاي سابق استخراج نمود و در مدل ارائه شده از آن استفاده کرد، اين است که فقط يک حالت قابل قبول براي طرفين مذاکره وجود ندارد بنابراين در صورت عدم پذيرش يک پيشنهاد از عامل مقابل، عامل پيشنهاد دهنده بايد سعي کند حالتي را پيدا کند که به اندازه پيشنهاد قبلي براي خودش سود داشته باشد ولي براي عامل مقابل نيز قابل قبول باشد يعني عامل بايد بنحوي مقادير مربوط به وجوه مورد مذاکره را کم و زياد کند که سود حاصل از پيشنهاد جديد از سود مربوط به پيشنهاد قبلي، براي خودش کمتر نشود ولي براي عامل مقابلش ، بيشتر شود ولي درصورتي که فقط يکبار اين عمل انجام شود و پيشنهاد جديد باز هم مورد پذيرش عامل مقابل قرار نگيرد، عامل پيشنهاد دهنده مجبور به دادن امتياز (تخفيف) به عامل مقابل مي شود.

در مدل ارائه شده، با استفاده از منطق فازي بر خلاف مدلهاي قبلي، اين اطمينان وجود دارد که اگر حالت مورد قبول طرفين وجود داشته باشد، بعد از يک و يا چند مرحله، طرفين به آن خواهند رسيد .

بعلاوه طرفين(عاملها) به گونه اي به اين حالت ميرسند که حداقل اطلاعات را براي طرف(عامل) مقابل، فاش نموده اند.

در اين مدل از قوانين فازي اولويت بندي شده، براي انتخاب حالت بهينه از بين حالتهاي قابل انتخاب، در زمان کم و زياد کردن مقادير مربوط به وجوه مورد مذاکره و نيز در زمان امتياز (تخفيف) دادن به عامل مقابل استفاده شده است.

در ضمن، به دليل استفاده از قيود فازي در مدل ارائه شده براي شرح پيشنهادهاي ارائه شونده، در مقايسه با استفاده از مقادير دقيق در مدلهاي قبلي، کارائي به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است.

همچنين، به دليل استفاده از پاداش، در اين مدل مذاکره هائي که ممکن است بدون استفاده از اين مزيت به توافق نرسند نيز به توافق برسند.