تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عباس توفيقي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمد براآني

تاريخ دفاع : 5/8/82

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : دکتر ناصر موحدي نيا

ارائه روشي جهت تحليل بسته هاي پروتکل BlueTooth بصورت بر خط

چکيده

در صنعت امروز اغلب وسايل و تجهيزات ارتباطي ارسال و دريافت اطلاعات را بر اساس يک پروتکل استاندارد انجام مي دهند و اين وسايل قبل از توليد بايد مورد آزمايش قرار بگيرند تا عملکردشان بر طبق پروتکل باشد. اين تست توسط سخت افزاري بنام آناليزکننده پروتکل يا باس انجام مي گيرد. اين سخت افزار روي باس ارتباطي دو وسيله قرار مي گيرد و بسته هاي رد و بدل شده را ذخيره و تحليل کرده و با استفاده از يک کامپيوتر و نرم افزار دستگاه، اطلاعات و آمار ترافيکي را بکاربر ارائه مي دهد. ارائه بسته هاي داده در ساختاري مناسب که براي کاربر قابل درک باشد و اعمال تحليل ها و پردازشهاي گو ناگون بصورت تقريبا برخط مانند جستجوي بسته اي خاص، آمار انواع بسته هاي رد و بدل شده وگزارش خطاهاي پروتكلي از نيازهاي اساسي اين دستگاهها مي باشد.

يکي از پروتکلهاي جديد ارتباطي BlueTooth مي باشد که براي ارتباطات بي سيم طراحي شده است و ساختاري لايه لايه شبيه مدل OSI دارد. اين تحقيق با هدف ارائه روشي جهت تحليل بسته هاي پروتکل بصورت برخط انجام شده است. براي اين منظور ابتدا پروتکل و شکل بسته ها و رفتار نمونه هاي واقعي مورد مطالعه قرار گرفته است و سپس با ارائه يک ساختار اوليه منطقي مشکلات و موانع موجود بر سر راه پياده سازي اين ساختار مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت با مطالعه ساختارهاي مديريت داده ها بخصوص ايندکس کردن اطلاعات، يک پايگاه داده از داده هاي پروتکل طراحي شده است. اين پايگاه داده شامل جداول و اطلاعات ايندکس آنها ميباشد. از اطلاعات اين پايگاه داده براي تغيير آرايش درخت بسته هاي پروتكل و بدست آوردن آمار بسته ها و خطاهاي پروتكلي استفاده مي شود. در سازماندهي فيزيکي سعي شده است از حافظه اصلي حداكثر استفاده انجام شود و تنها اطلاعات اساسي در جداول پايگاه داده ذخيره شوند تا به راندمان مطلوبي دست يابيم.