تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/4/83

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : دکتر سيد محمود مدرس هاشمي

نام و نام خانوادگي : اعظم نادعليان مارناني

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمدرضا نقش نيلچي

بررسي امنيت شيوه هاي پنهان نگاري اطلاعات در تصوير وارائه يک شيوه مناسب

چکيده

امروزه امنيت تبادل اطلاعات يکي از مهمترين موضوعاتي است که در کنار مبادله پيامهاي محرمانه اينترنتي مطرح مي شود. استفاده از روشهاي رمز نگاري اگر چه مي تواند در برقراري يک ارتباط محرمانه امن کارآمد باشد، ولي وضوح چنين ارتباطي با پيامهاي رمز شده ، مي تواند زمينه ساز بروز مشکلات ديگر گردد.در کنار موارد فوق ، حجم بالاي مبادله محصولات ديجيتالي از طريق اينترنت ، اين نگراني را براي توليد کنندگان وکاربران آنها بوجود مي آورد که بتوانند محصول معتبر را از غير معتبر تشخيص داده وحقوق توليد کننده ومصرف کننده اين محصولات تا حد ممکن حفظ شود. علم مخفي سازي اطلاعات ، هنر جاسازي داده ها در فايلهاي صوتي ، تصويري ، فيلم يا متن به نحوي است که بتواند نيازهاي امنيتي فوق را به شکل آشکاريا پنهان برآورده کند. پنهان نگاري يکي از شاخه هاي علم مخفي سازي اطلاعات است که هدف اصلي در آن رسيدن به يک سطح امنيتي مطلوب درتبادل اطلاعات محرمانه تجاري ونظامي مي باشد به نحوي که تبادل فايلهايي با اين اطلاعات ، براي ديگران محسوس ومشخص نباشد. اين روشها مي تواند به عنوان مکمل روشهاي رمز نگاري در مبادله اطلاعات محرمانه استفاده شود.در اين پايان نامه به معرفي برخي ازشيوه هاي پنهان نگاري در تصويرپرداخته ايم و امنيت اين روشها از طريق شناخت حملات ارائه شده در اين زمينه بررسي گرديده است .سپس روشي جهت پنهان نگاري در فايلهاي تصويري با فرمت JPEG ارائه شده است،که نسبت به حملات شناخته شده بر روي اين فايلها (F5,POV,JPEG Compatibility,Outguess) به شکل مقاوم عمل کند.