تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/4/83

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : دکتر مهدي دهقان

نام و نام خانوادگي : محمود فضل علي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر عباس وفايي-دکتر کامران زماني فر

کاهش سربار پيكربندي در سيستمهاي با قابليت پيكربندي مجدد در زمان اجرا با استفاده از الگوريتم فشرده‌سازي LZFTI

چکيده

يک روش مفيد براي کاهش سربارپيکربندي زمان اجرا ، فشرده سازي فريمهاي پيکربندي ارسالي به FPGA ميباشد. درميان الگوريتمهاي فشرده‌سازي، روشهاي پويا هماهنگي بهتري با مشخصات پيکربندي مجدد داشته اند و از بين روشهاي پويا روش LZSS كارايي خوبي ازخود نشان داده است. الگوريتم LZSS به علت نقاط ضعفي همچون عدم استفاده از طول سمبل مناسب در فايلهاي گوناگون و عدم استفاده بهينه از فيلد تعداد تكرار، دچار مشكلاتي. جهت رفع اين مشکلات، الگوريتم فشرده سازي LZFT ارائه شده است. دراين الگوريتم، مناسبترين اندازه سمبل مورد استفاده در فريمهاو بهترين طول براي فيلد تعداد تکرار بدست آمده وفريمها براساس آن فشرده سازي ميشوند.اين مشخصات در هدرهاي ابتداي فريمها ثبت ميشود. درهنگام رمزگشايي با استفاده از هدر اندازه سمبل و فيلد تعداد تکرار مشخص شده ورمزگشايي صورت مي گيرد. مدلهاي مختلف اين روش داراي نرخ فشرده سازي متفاوت و زمان رمزگشايي گوناگوني ميباشند. در اين مقاله با استفاده از مدلهاي مختلف روش پيشنهادي LZFT و مشخصات داخلي FPGAها که بخش اصلي سخت افزار پيکربندي ميباشند، (همچون حافظه هاي داخلي و قابليت بازخواني)( الگوريتمهايي براي فشرده سازي فريمهاي پيکربندي ارسالي به FPGA ارائه شده است . نتايج حاصله نشان دهنده کاهش هزينه زماني پيکربندي ميباشد.

واژه هاي کليدي: فشرده سازي، سربار پيکربندي، پيکربندي در زمان اجرا.