تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 7/4/83

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا

نام و نام خانوادگي : مهديه قزويني

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر موحدي نيا-دکتر عباس وفايي

استخراج ويژگيهاي گفتار با استفاده از تبديل موجک

چکيده

پردازش گفتار از موضوعـات مورد توجه با كاربرد بسيار وسيـع مي باشد كه در چند سال اخيـر در زبانهاي مختلف تحقيقات و پروژه هاي بسيـاري روي آن انجام پذيرفته است. در زمينــه بازشناخت، بازسازي، كدكردن، فشرده‌سازي گفتار و همچنين تاييد هويت گوينده، اولين گام استخراج ويژگيهايي از گفتار مانند پريود گام و فركانس‌هاي سازه مي‌باشد. بنابراين در اغلب زمينه‌هاي كاري پردازش گفتار، نياز اصلي، استخراج ويژگيهايي از سيگنال گفتار است كه داراي اطلاعات مفيدي جهت متمايز كردن آواها و گويندگان متفاوت باشند. لذا صحت و دقت اين اطلاعات از اهميت بسزايي برخوردار است. جهت تعيين اين پارامترها، روش‌‌هاي متفاوتي ارائه شده كه هر كدام داراي نقاط ضعف و قوت خاص خود مي‌باشند. تبديل موجك نيز از جمله روشهايي است كه در تخمين ويژگيهاي گفتار كاربرد فراواني دارد. روشهاي مبتني بر تبديل موجك، اغلب بالاترين درصد صحت و دقت را در تعيين ويژگيهاي گفتار باعث مي‌شوند. در اين رساله با معرفي تبديل موجک و تکنيک بالابري، الگوريتم‌ جديدي جهت تعيين پريود گام ارائه گرديده است. اين روش نسبت به ساير الگوريتم هاي ارائه شده از دقت و صحت بالاتري برخوردار بوده و بار محاسباتي کمتري را نيز در بر دارد. اين الگوريتم بر روي گفتارهاي واقعي و تصنعي، در شرايط ايده‌آل و نويزي آزمايش گرديده است. سپس با استفاده از اين روش، شيوه‌اي نوين جهت استخراج فركانس‌هاي سازه سيگنال گفتار ارائه شده است. نتايج آزمايش‌ها نشان مي دهد که روش‌هاي مذکور تخمين نسبتا دقيقي از پريود گام و فرکانس‌هاي سازه را براي هر نوع گوينده بدست مي‌دهند.