تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سها عرب خزائلي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر قاسم آقايي

تاريخ دفاع : 21/4/83

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر کارو لوکس

طراحي و توسعـه عاملهـاي تربيـتي برمبنـاي قابليتهـاي عاملهاي عاطفي

چکيده

در طول تاريخ هميشه آموزش به عنوان امري مهم در راستاي ارتقاء سطح کيفي زندگي بشر تلقي شده است. به همين دليل اين موضوع هميشه مورد مطالعه محققان بخصوص محققان علم روانشناسي قرار گرفته است. امروزه سعي بر آن است که عامل بازدارنده فاصله در امر آموزش حذف شود. يعني هر فرد در هر مکان و در هر زمان بتواند از امکانات آموزشي استفاده نمايد. البته هدف اين است که اين امکان با کمترين افت در کيفيت آموزش عملي شود.

بنابراين اکنون بر محققان علوم کامپيوتر است، که با کمک روانشناسان بتوانند اين محيط انساني، پر از تعامل هاي کلامي، عاطفي و کارکردي را در عالم مجازي کامپيوتر بازآفريني کنند اين کار بسيار مشکل و دور از دسترس است، اما براي تحقق آن بايد گام برداشته شود. اين کار تحقيقي نيز با هدف برداشتن گامي کوچک در اين راه انجام شده است.

نرم افزارهاي آموزشي پيشينه اي طولاني دارند، اما به دليل محيط خاص آن، هنوز فاصله زيادي تا نرم افزار ايده آل وجود دارد. در دهه اخير کاربردي شدن بحث عاملها، مطرح شدن پياده سازي عواطف در کامپيوتر باعث شده است تا زمينه براي ايجاد عاملهاي آموزشي باورپذيرتر و سازگارتر با محيط آموزشي فراهم شود.

در اين کار تحقيقي، معماري پيشنهادي براي عامل تربيتي که عواطف را در تصميم گيري ها و گفتارش دخيل مي کند ارائه شده است. در اين کار عامل آموزشي پيشنهادي بخش هاي مختلفي دارد که بوسيله آنها عواطف دانش آموز را مدل مي کند و برمبناي اين عواطف درس، يا تمريني که بايد به دانش آموز بدهد و گفتگويي که با وي مي کند را انتخاب مي کند.

براي نشان دادن نتيجه اين کار يک عامل آموزشي بر اساس معماري پيشنهادي پياده سازي شد. اين عامل آموزشي تواناييهاي اين معماري را نشان مي دهد. اميد است که انجام اين کار کمي از فاصله دوري که تا تحقق هدف داريم کم کرده باشد.

واژه هاي کليدي:

آموزش از راه دور، عامل تربيتي، عامل عاطفي، چند عاملي، يادگيري تقويتي، شبکه فازي-عصبي.