تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : کمال ميرزايي بدرآبادي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمدرضا نقش نيلچي

تاريخ دفاع : 18/11/83

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

بررسي کارآيي روش سينک –کانولوشن در واترمارکينگ ديجيتالي

چکيده

همراه با ارتباطات سريع ديجيتالي و فراگيرشدن جهاني اينترنت و نقش فعال آن در بسياري از شئونات و فعاليت هاي زندگي بشر- از جمله اطلاع رساني رويدادهاي سياسي, اجتماعي, فرهنگي و اقتصادي, تجارت و خريد و فروش, نقل و انتقالات بانکي, بهداشت و پرونده هاي پزشکي ديجيتالي , کتاب و کتابخانه هاي ديجيتالي و مراودات دولتي - و با توجه به سهل و آسان‌بودن کپي غيرمجاز و تکثير توليدات چندرسانه‌اي ديجيتالي- از جمله تصا و ير ديجيتالي- حمايت از صاحبان آثار ديجيتالي و اثبات صحت مستندات ديجيتالي، بيش از پيش موردتوجه محققين در سراسر جهان قرارگرفته‌است. به‌همين منظور, واترمارک ديجيتالي, در يک تصوير جاسازي مي‌شود تا بتوان مالکيت يک اثر ديجيتالي را تعيين‌کرد يا اين‌که کوچکترين تغيير غيرمجاز و دستکاري در آن را به وسيله يک سيستم تشخيص‌دهنده واترمارک معلوم‌نمود. بنابراين دو کاربرد اصلي واترمارک‌ها، محافظت حق انحصاري‌ اثر و اثبات صحت است. در اين پايان‌نامه پس از معرفي مفهوم واترمارکينگ و نقش آن در محافظت حق انحصاري‌ اثر و اثبات صحت ، به بررسي و معرفي روش نمونه‌برداري سينک و سينک-کانولوشن پرداخته‌ايم, سپس يک روش جديد واترمارک ينگ ‌شکننده براي اثبات صحت تصوير مبتني بر روش نمونه‌برداري سينک و سينک‌- کانولوشن ارائه‌شده‌است. با استفاده از اين روش, کنترل بيشتر براي مالکان تصاوير فراهم شده و تسهيلات لازم براي خريداران که خواهان اثبات صحت تصوير ديجيتالي دريافت شده از کانالهاي غيرمطمئن, همچون اينترنت هستند, ايجاد مي‌شود.