تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : اعظم ربيعي دولت آبادي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر قاسم آقائي

تاريخ دفاع : 20/11/83

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

آموزش يک رفتار به عامل‌هاي فوتباليست شبيه‌سازي شده با استفاده از نرو-فازي

چکيده

مسألة فوتبال رُبات‌ها يكي از سيستم‌هاي چندعامليِ بسيار پيچيده است، كه در آن عامل‌ها نقش بازيكنان فوتبال را ايفا مي‌كنند. اين سيستم داراي محيطي با ويژگي‌هاي نويزي، تعاملي، بلادرنگ و رقابتي است. به علت پيچيدگي ذاتي اين نوع سيستم‌هاي چند‌عاملي، از يادگيري ماشين براي آموزش بعضي از رفتارها به عامل‌ها، استفاده مي‌شود. از آنجايي كه هدف اصلي يك مسابقة فوتبال گل زدن است، براي يك عامل فوتبال رُبات‌ها مهم است كه يك سياست يا تكنيك واضحي در مورد چگونگي به ثبت رساندن يك گل، در يك موقعيت خاص داشته باشد.

پارامترهاي بسيار زيادي در تعيين نتيجة يك شوت به سمت دروازه دخيل هستند. از بين اين پارامترها، تيم شبيه‌سازي UvA Trilearn دو پارامتر مهم‌تر را براي اين مهارت در نظر گرفته است. اين دو پارامتر شامل «زاوية بين دروازه‌بان و نقطة هدف دروازه» و «فاصلة توپ تا دروازه‌بان» هستند. اين تيم از روشي استفاده مي‌كند كه طي آن در هر موقعيت گل‌زني، بهترين نقطه از دروازه براي گل زدن و احتمال گل شدن در اين نقطه محاسبه مي‌شود.

اين تحقيق به گسترش سياست استفاده شده در اين تيم با در نظر گرفتن دو پارامترِ ديگر، زاوية بدن دروازه‌بان و زاوية گردن آن نسبت به بدن، مي‌پردازد. در اين تحقيق با در نظر گرفتن احتمال محاسبه‌شده توسط تيم UvA و اين دو پارامتر اضافي و با استفاده از روش‌هاي مختلف يادگيري، مهارت گل‌زدن به يك عامل فوتباليست شبيه‌سازي شده در محيط دو بُعديِ شبيه‌سازي، آموزش داده مي‌شود. روش‌هاي استفاده شده شامل يادگيري تقويتي، شبكه‌هاي عصبي، يك تركيب از شبكه‌هاي عصبي و خوشه‌بندي فازيِ FCM و سيستمِ نرو-فازيِ ANFIS ، مي‌باشد.

از آنجا كه دادگان استفاده شده در آموزش اين مهارت، نويزي و نامطمئن (غيرقطعي) هستند، تكنيك‌هاي فازي نتايج بهتري نشان مي‌دهند. در اين تحقيق سعي شده با استفاده از روش‌هاي فازي، خطاي يادگيري هر چه بيشتر كاهش يافته و بازدهي مهارت گل زدن هر چه بيشتر افزايش يابد. در نتايج اين تحقيق نيز چنين چيزي به چشم مي‌خورد.