تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سهراب اسدزاده اولقي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمدرضا نقش نيلچي

تاريخ دفاع : 3/3/84

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : -

بررسي و پياده سازي نگاشت سينك در استاندارد MPEG

چکيده

نياز روز افزون به انتقال سريع همراه با کيفيت مناسب فراورده هاي چند رسانه اي (ويديو ، تصوير و صوت) از يک سو و محدوديت پهناي باند ارتباطي از ديگر سو، نياز به فشرده سازي با نسبت بالاي فشرده سازي با حفظ کيفيت مناسب آنها را بيش از پيش آشکار ساخته است. اگر چه استاندارد Mpeg براي فشرده سازي تصاوير متحرک همراه با صدا توانسته است جايگاه خوبي در بين تکنولوژي فشرده سازي بدست آورد ليکن هنوز نتوانسته است اين مشکل را کاملا حل نمايد. در اين مقاله از نمونه برداري سينك به عنوان يک مرحله پيش پردازش جهت کاهش حجم فراورده چند رسانه اي استفاده شده است. سپس، فراورده نمونه برداري شده با كمك روش هاي استاندارد Jpeg (براي تصاوير ثابت) و يا Mpeg (براي تصاوير متحرك) فشرده سازي مي شود. حاصل اين روش، افزايش نسبت فشردگي به بيش از 30% و كاهش زمان فشردگي به حدود 55% (با حفظ كيفيت برابر) در مقايسه با فشرده سازي مستقيم بوده است. استفاده از مرحله پيش پردازش نمونه برداري سينك مي تواند چشم انداز بهتري در صنعت فشرده سازي فراورده هاي چند رسانه اي فراهم آورد.