تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/7/80

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر محمدحسين قوام نيا

نام و نام خانوادگي : شهرام داروئي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمدرضا نقش نيلچي

روش سينك-كانولوشن براي حل معادلة راديوسيتي در گرافيك كامپيوتري

چکيده

توليد تصاوير Photorealistic يكي از مباحث مهم در گرافيك كامپيوتري است كه توجه متخصصين اين علم را به خود معطوف كرده است. اين گونه تصاوير كاربرد زيادي در گرافيك و انيميشن كامپيوتري دارند. به طور كلي در مواردي كه رندرينگ واقعي مورد توجه است از جمله معماري، باستان شناسي، طرح ريزي شهري و CAD، داشتن چنين تصاويري از اهميت خاصي برخوردار است.

هدف از اين تحقيق بررسي و پياده سازي روش راديوسيتي است كه مهمترين روش توليد تصاوير Photorealistic مي باشد. اساس اين روش معادله اي با نام معادلة راديوسيتي است كه يك مدل رياضي براي روشنايي يك سطح يا مجموعه اي از سطوح است وقتي بازتاب كنندگي و ساتع كنندگي آن سطح يا سطوح معلوم باشد. براي حل معادلة راديوسيتي از روش جديدي به نام سينك-كانولوشن استفاده مي شود. روش سينك-كانولوشن يك متد عددي حل معادلات انتگرالي مي باشد. با استفاده از اين روش مي توان انتگرالهاي چند بعدي از نوع كانولوشن را با سيستمهايي از معادلات جبري يك بعدي جايگزين نمود. اين روش توانايي جداسازي متغيرها را براي تخمين انتگرالهايي از نوع كانولوشن مهيا مي سازد. مشكلات هزينة بالاي حافظه و محاسبات زياد كه در حل مسائل ماتريسي با ماتريسهاي بزرگ و كامل در روشهاي متداول بروز مي كند، در اين روش به ميزان زيادي كاهش مي يابد. به علاوه طبيعت تكين هستة معادلة‌ انتگرالي كه در راه حلهاي معمول مشكل ساز است در اين روش مشكلي ايجاد نمي كند. همچنين اين الگوريتم قابليت بالايي براي پياده سازي به صورت موازي دارد.