تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : افسانه فاطمي خوراسگاني

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش-دکتر سيد محمدحسين قوام نيا

تاريخ دفاع : 29/7/80

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر ناصر نعمت بخش

طراحي و نمونه سازي يك مدل مناسب براي پايگاه داده تصاوير پزشكي

چکيده

امروزه باپيشرفت شبكه هاي كامپيوتري ،سيستمي بنام PACS امكان انتقال ، ذخيره ، بازيابي و نمايش تصاوير پزشكي در نقاط مختلف را ايجاد مي كند . دستگاههاي تصوير برداري ، شبكة كامپيوتري ، پايگاه‌هاي داده ، و ايستگاههاي نمايش تصوير ، چهار جزء اصلي تشكيل دهندة يك سيستم PACS بيمارستاني مي باشند.

پايگاه داده تصويري ، جزيي از سيستم PACS است كه بعنوان يك گلوگاه مهم دراين سيستم مطرح مي شود . تصاوير پزشكي ، بدليل ويژگي هاي خاص خود از قبيل حجم زياد ، نرخ توليد بالا ، احتمال بسياركم تغيير يا حذف از پايگاه داده ، و اهميت تشخيص محتواي تصاوير ، نيازمند طرح مدل خاصي از پايگاه داده مي باشند.

در چند سال اخير سعي شده است كه از مدل شيءگرا به جاي مدل رابطه‌اي براي طراحي اين پايگاه داده استفاده گردد. با اين شيوه، علاوه بر كسب مزاياي شيءگرايي ، توانايي هاي هوشمند جديدي به سيستم افزوده شده ، امكان بازيابي اطلاعات بر اساس محتواي تصاوير فراهم مي گردد.

هدف از پژوهش ، طراحي يك مدل شيءگرا براي پايگاه دادة تصويري در PACS مي‌ باشد. مدل پيشنهادي با كمك زبان مدل سازي يكپارچه (UML)مدل سازي شده است و كلية اشياء مدل و روابط بين آنها به همراه مدل رفتاري اين اشياء توسط اين زبان طراحي گرديده است.

در سيستم پيشنهادي ، هر تصوير مجموعه اي از تصاوير جزيي است كه محتواي تصوير بوسيلة اين تصاوير جزيي مدل مي گردد . همچنين براي افزايش كارآيي سيستم و حل مشكل حجم بسيار زياد داده هاي تصويري ، از مدل پايگاه دادة سه لايه اي و سياستهاي خاص براي مهاجرت تصاوير بين اين سه لايه استفاده شده است.

مزاياي مدل پيشنهادي ، مزايايي چون جمع آوري مفاهيم مرتبط باهم در قالب يك شيء واحد ، امكان بازيابي مبتني بر محتواي تصوير ، طبقه بندي اشياء بر اساس مشخصات تشابهي آنها ، افزايش كارآيي پرس و جو و كسب نتايج دقيق تر ، و سادگي كار براي كاربران مبتدي بدليل امكان پرس و جو با مثال يا كلمات كليدي مي باشد.