تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/7/80

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : دکتر عباس وفايي

نام و نام خانوادگي : وحيد ستاري ناييني

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدحسين قوام نيا

بررسي فشرده‎سازي فراكتالي تصاوير و ارائة راه حلي جهت كاهش زمان فشرده‎سازي آن

چکيده

فشرده‎سازي داده عبارت است از فرآيند تبديل يك جريان دادة ورودي ( جريان منبع و يا دادة خام اصلي ) به جريان داده‎اي ديگر ( جريان خروجي و يا دادة فشرده شده ) كه طول يا ابعاد كوچكتري دارد . فشرده‎سازي داده ديرينه‎اي بيش از بيست سال دارد . روشهاي شناخته شدة بسياري براي فشرده‎سازي داده وجود دارد . اين روشها بر اساس نظرات گوناگوني براي انواع مختلفي از داده‎ها مناسب هستند و نتايج مختلفي نيز توليد مي‎كنند ؛ ولي اساس تمامي اين روشها حذف افزونگي از دادة اصلي در فايل منبع مي‎باشد . بعضي از روشهاي فشرده‎سازي ، با اتلاف و بعضي ديگر بي‎اتلاف هستند . بعضي از آنها متقارن و بعضي نامتقارن هستند . بعضي از اين روشها براي فشرده‎سازي داده ، بعضي براي فشرده‎سازي تصوير و برخي ديگر براي فشرده‎سازي صوت و برخي روشها براي فشرده‎سازي ويدئو مناسب هستند . در اين ميان فشرده‎سازي تصوير بسيار حائز اهميت است ؛ زيرا تصاوير به مقدار زيادي حافظه جهت ذخيره‎سازي نيازمندند . در اوايل دهة نود فشرده‎سازي فراكتالي براي فشرده‎سازي تصاوير ارائه شد . اين روش از شباهتهاي تقريبي درون تصاوير براي فشرده كردن آنها استفاده مي‎كند . اين روش يكي از روشهاي بااتلاف و نامتقارن است . در اين پايان‎نامه پس از بررسي روشهاي مختلف فشرده‎سازي داده به بررسي خصوصيات اين روش فشرده‎سازي پرداخته مي‎شود . از آنجاييكه كدگذاري در اين روش بسيار پيچيده و زمان‎بر است ، روش جديد جستجوي محلي وفقي براي كاهش تعداد مقايسه‎ها بين بلوكهاي دامنه و ميدان و در نتيجه كاهش زمان فشرده‎سازي ارائه مي‎شود . در نهايت اين روش با روشهايي نظير Quadtreeمقايسه مي‎شود. روش كدگذاري بر اساس جستجوي محلي وفقي بر خلاف روشهاي ديگر بعلت صرفه‎جويي در حافظه و سخت‎افزار در كيفيتهاي مناسب زمان كم و در كيفيتهاي نامطلوب زمان نسبتا زيادي را براي فشرده‎سازي مصرف مي‎كند . جهت افزايش كيفيت تصوير ، در مرحلة كدبرداري با اين روش نيز تغييراتي داده شده است ؛ بطوريكه PSNR به ميزان تقريبا 1dB بهبود يافته است.